วัดพระแก้ว เชียงราย

เว็บบอร์ด

พระสงฆ์มีส่วนช่วยสังคมด้านไหนบ้าง?

เปิดอ่าน 1400 ครั้ง

อยากทราบว่าพระสงฆ์มีส่วนช่วยเหลือสังคมด้านใดบ้าง? เห็นพระสงฆ์บางท่านมีความเป็นอยู่แบบสบายกว่าญาติโยม มีทุกอย่างพร้อมที่โยมไม่มี เป็นพระหมอดูช่วยเหลือสังคมได้ไม๊


นั่นนะสิ น่าจะกินแล้วเอน เพลแล้วนอน บ่ายพักผ่อน ค่ำจำวัด ละมั้ง สบายขนาดนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านมาบวชกันเน้อ ไม่กี่ปีก็ได้เป็นเจ้าอาวาสแล้ว พระขาดแคลนอยู่ ใครจะบวชยกมือขึ้น !!!


กิจกรรมของสงฆ์ ที่ช่วยเหลือสังคมมีหลายด้าน เช่น ด้านศีลธรรม วัฒนธรรม, สุขภาพอนามัย, สัมมาชีพ, สันติสุข, ศึกษาสงเคราะห์,สาธารณสงเคราะห์, กตัญญูกตเวทิตาธรรม, สามัคคีธรรม, ส่วนกิจกรรมของสงฆ์ที่พึ่งกระทำอยู่แล้วในปัจจุบัน เช่น สิ่งที่จะต้องศึกษาแสวงหาความรู้ทั้งทางโลก และทางธรรม สิ่งที่จะต้องละความไม่ดีไม่งามทั้งหมด สิ่งที่จะทำให้แจ้งถึงจิตถึงใจ สิ่งที่ควรจะพัฒนา ทำความเจริญทั้งรูปธรรม-นามธรรม สำหรับพระพุทธศาสนา พระสงฆ์และสังคมไทยนั้น มีความสัมพันธ์กันมายาวนานนับตั้งแต่พระพุทธศาสนาตั้งมั่นอยู่ในประเทศไทย วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยนั้นก็ได้รับอิทธิพลของศาสนาพุทธมามาก นอกจากนี้และสงฆ์นั้นยังเป็นศูนย์รวมเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธมาโดยตลอด อีกทั้งวัดยังมีหน้าที่เสมือนที่พักพิง โรงเรียน โรงพยาบาล ศาลไกล่เกลี่ย สถานที่ชุมนุมของชาวบ้าน และพระสงฆ์ก็เป็นทั้งครู หมอ ผู้พิพากษา ให้แก่ชาวบ้าน จะเห็นได้ว่าพระสงฆ์ เป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างมากในสังคมไทย ทางด้านการทำงานเพื่อพัฒนาสังคม และ ชุมชนนั้น เนื่องจากพระสงฆ์เป็นผู้ที่บรรดาเหล่าพุทธศาสนิกชนให้ความสำคัญ ความเคารพศรัทธาและเชื่อถือไว้วางใจในการเป็นผู้นำในการอบรมสั่งสอนและการเป็นผู้นำทางด้านจิตใจ ดังนั้นในสังคมปัจจุบันพระสงฆ์จึงเป็นทั้งผู้นำในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคม ที่เกิดขึ้นมากมายในปัจจุบัน ปัญหาสังคมต่าง ๆ เหล่านี้ เช่น ยาเสพติด จึงได้มีนักพัฒนาสังคมเข้ามาช่วยกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมให้น่าอยู่ขึ้น ซึ่งการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวไม่ได้เป็นการผิดต่อหลักของพระวินัยบัญญัติที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้แต่อย่างใด อีกทั้งยังถือว่าเป็นการทำตามหน้าที่ที่พระสงฆ์ควรจะทำ เพื่อเป็นการตอบแทนและสงเคราะห์สังคมตอบแทนพุทธศาสนิกชน ที่ได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยดีตลอดมา ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันให้เหมือนกับที่พระพุทธศาสนิกชนได้ให้คำจำกัดความของ พระสงฆ์ว่า “เป็นเนื้อนาบุญของเหล่าพุทธศาสนิกชน” อย่ามองสงฆ์ในแง่ลบจนเกินไปนะโยมนะ พระสงฆ์ที่ดีๆก็มีมากที่ทำงานเพื่อศาสนาและสังคม ส่วนที่โยมมองเห็นนั้น อาจจะเป็นเพียงส่วนเล็กน้อยเท่านั้น


อ่านแล้วกระจ่างแจ้งครับ


The old monk ตอบได้เจ๋งเลยคะ ชอบ ชอบ คำตอบ

ตอบกระทู้