วัดพระแก้ว เชียงราย

เว็บบอร์ด

ความแตกต่างของศาสนาพุทธ

เปิดอ่าน 1205 ครั้ง

พระอาจารย์เจ้าขา หนูอยากถามว่าทำไมพระสงฆ์ไม่ค่อยเหมือนกัน เช่นวัดธรรมกายไปอีกแบบหนึ่ง สำนักโพธิรักษ์ไปอีกแบบหนึ่ง สายหลวงปู่ชาไปอีกแบบหนึ่ง สายครูบาทางเหนือก็อีกแบบหนึ่ง แล้วเราจะเอาอะไรมาวัดเจ้าคะว่าสายไหนดีกว่า สายไหนเคร่งกว่าถูกต้องกว่าเป็นพุทธแท้กว่า พระอาจารย์ช่วยตอบหนูให้กระจ่างหน่อยนะคะ สับสนมานานแล้วเจ้าคะ ขอบคุณคะ


ชาวพุทธเราไม่ได้ทะเลาะกันเรื่องนิกาย เหมือนศาสนิกอื่น ดังเช่นคาทอลิกและโปรเตสแตนท์หรือมุสลิมนิกายชีอะห์และซุนนีย์ในบางประเทศ เราไม่เคยมีสงครามหรือความขัดแย้งระหว่างธรรมยุตกับมหานิกาย เถรวาทและมหายานใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ นิกายทุกนิกายทางพระพุทธศาสนาได้สมานสามัคคีปรองดองที่จะช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาร่วมกัน โดยมีการก่อตั้งองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกขึ้นมารองรับเพื่อให้ทำงานร่วมกันโดยสะดวก ในการบริหารจัดการแต่ละนิกายต่างมีพระไตรปิฎกหรือคัมภีร์ศาสนา รวมทั้งวัตรปฏิบัติที่แน่นอนตายตัว และมีกฎหมายบังคับใช้ประกอบ ทำให้แต่ละนิกายในทางพระพุทธศาสนามีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สามารถอยู่ร่วมกันได้โดยสันติ ไม่เคยมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกัน ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ไม่ว่าจะเป็นสำนักไหน อาจารย์อะไร เป็นพระปฏิบัติ หรือพระนักการศึกษา พระนักพัฒนา พระเกจิ พระหมอดู พระนั่งทางใน ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ ถ้าอยู่ร่วมกันแบบเข้าใจกันและมีความสร้างสรรค์ไม่ทำลายกัน พร้อมด้วยจริยธรรม ศีลธรรม คุณธรรม ก็สามารถช่วยกันพิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนาให้มั่นคงได้ จึงไม่มีสายไหน อาจารย์ไหน บุคคลไหน รูปไหน ดีกว่ากัน เพราะทุกท่าน ทุกรูป เป็นลูกศิษย์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกัน


มีอะไรในโลกที่มีหนึ่งเดียว ? ลูกจากพ่อแม่เดียวกันแท้ ๆ ยังแต่งกายไม่เหมือนกัน กิน คิด อะไร ๆ ไม่เหมือนกัน การตัดสินว่า แบบนี้ดีกว่าแบบนั้น และเกณฑ์ให้เป็นแบบเดียวกัน มิอาจเป็นไปได้ในโลก ใครคิดทำก็ไม่พ้นเสียสติ ทำไมหนอ สบู่จึงมีหลายยี่ห้อ หลายตรา จะรู้ได้ไงว่า ยี่ห้อไหนดีกว่า อันไหนเป็นสบู่แท้ 555 ศาสนาก็เหมือนสิ่งอื่น ๆ มีช่องให้ทุกส่วนมีทางเลือก มีช่องให้หายใจ มีอิสระที่จะคิด ที่จะเลือก


พระสงฆ์ทุก ๆ รูป เป็นหน่อขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์เดียวกัน เป็นผู้สืบทอดพรพุทธะศาสนาภายใต้คำสอนของพระศาสดาองค์เดียวกัน ซึ่งพระองค์ทรงสอนวิธีปฏิบัติไว้ตั้งสี่สิบกว่าวิธี ดังนั้นวิธีปฏิบัติของครูบาอาจารย์แต่ละท่านจะไม่เหมือนกัน แล้วแต่ว่าวิธีปฏิบัติของใครจะถูกจริตในทางใด แต่ทุกทางก็คือสอนให้เราพ้นทุกข์ นิพพานังประมังสุขขัง นิพพานะ ปัจจะโย โหนตุ


ขออนุโมทนากับพระสงฆ์ทุก ๆ รูป ที่ได้สืบสานพระพุทธศาสนาและเผยแพร่พระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ให้กับสัตว์โลกอย่างเรา ๆ การที่เราจะปฏิบัติเพื่อสู่หนทางวิมุตติได้นั้น ก็อยู่ที่บุญและกรรมของเราด้วย


แต่ที่ผมเห็นปัจจุบันแบ่งแยกและแตกต่างนะครับ มีแบ่งชั้นวรรณะด้วยบางรูปผมเห็นแล้วมีทิฎฐิเกินไป เล่นพรรคเล่นพวก ได้สิทธิพิเศษของคุณเป็นคนของใคร และหลงยศอำนาจ เป็นเรื่องจริงที่มองเห็นในปัจจุบัน


ใช่แล้วคะอยากเห็นพระสงฆ์ไทยมีจิตเมตตา เป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับและไม่ให้หลงอำนาจจนเกินควร


การแบ่งแยกชั้น วรรณะ และแบ่งพรรคพวก แบ่งฝ่าย เป็นเรื่องของการแสวงหาอำนาจ โลภะ โทสะ โมหะ ถ้าเป็นเช่นนี้แปลว่าท่านเหล่านั้นยังต้องการลาภสักการะ ยังเวียนวนอยู่ในวัตฏะ ซึ่งใม่ใช่เป็นการหลุดพ้นตามคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า เรามีอิสระทางความคิดที่จะเลือกปฏิบัติตามทางของเราเอง ถ้าเราสามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดถูกต้อง สิ่งใดควรหรือไม่ควร นั่นคือทางสายกลาง มัชฌิมาปฏิปทา


...แมว ไม่ว่าสีอะไร พันธุ์อะไรไม่สำคัญ ขอให้จับหนูได้เป็นใช้ได้(มีผู้รู้ท่านพูดไว้นะครับ)...เช่นกันครับ พระสงฆ์เราไม่ว่าสายไหน สำนักไหน ขอแค่อยู่ในพระธรรมวินัยของพระพุทธองค์ ...ก็เกินพอครับ...


ถ้าพระสงฆ์ซึ่งเป็นผู้ถือศีลและเป็นผู้นำศาสนาสอนธรรมะแก่พวกเรายังแกว่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน หวังลาภสักการะแล้วเราเข้าวัดไปจะพึ่งใครกัน ทุกวันนี้พวกเราก็หวังพึ่งพระสงฆ์ให้ช่วยเป็นศูนย์กลางแห่งจิตใจเรา ช่วยชำระความที่พวกเราหลงผิด คิดผิดด้วยความพลั้งพลาดถ้าเรามีพระสงฆ์ท่านช่วยกระตุ้นสอนให้เรา เราก็อาจยับยั้งในสิ่งที่เผลอเรอ แต่นี่ท่านยังทำตนฝึกตนตัวท่านไม่ได้ แล้วเราจะหันหน้าไปพึ่งใครกันคะ


ตอบคนเกาะลอย หวังจะพึ่งพระสงฆ์ อย่าเชียวนา เพื่อนของอาตมาท่านหนึ่ง โยมหวังพึ่งมากเลยนิมนต์ไปอยู่ที่บ้าน ตอนนี้ลูกเป็นสาวแล้ว 55 อัตตาหิ อัตตะโน นาโถ น่าจะเเปลได้ พระสงฆ์ที่สามารถเป็นที่พึ่งอันเกษม ก็คือพระสงฆ์ในรัตนตรัย จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา คือพระอริยบุคคล ตั้งแต่โสดาบันขึ้นไป พระที่เป็นสมมติสงฆ์ เป็นที่พึ่งได้ในฐานะเป็นกัลยาณมิตรท่านหนึ่ง ไม่อาจเป็นที่พึ่งอันเกษมได้ ท่านใดดี ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เราก็ถือท่านเป็นอาจารย์ เป็นกัลยาณมิตร เข้าหา ฟังธรรม ศึกษาธรรม จะให้ทุกท่านดีเหมือนกันหมด ก็ลำบาก โยมก็หวังดี อยากให้พระเป็นพระดี พระก็หวังโยมว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ดี ถือศีล 5 ครบสมบูรณ์ อุปถัมภ์วัดไม่ให้พระลำบาก เอ .. สมหวังหรือเปล่าน้อ สัพเพ ธัมมา อนัตตา ธรรมชาติทุกอย่างบังคับบัญชาไม่ได้ เอวัง


แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุตบอกว่า อย่าคิดเปลี่ยนใคร เปลี่ยนที่ใจเราเอง


แม่ชีศันนีย์ รูปนี้เก่งดีนะคะ เก่งกว่าพระสงฆ์อีก หนูเคยเห็นท่านทางทีวี พูดธรรมะ ตอบปัญหาธรรมได้อย่างสมเหตุสมผล อยากจะไปกราบคุณแม่ชีสักครั้ง

ตอบกระทู้