วัดพระแก้ว เชียงราย

เว็บบอร์ด

ปัญหา กับปัญญา

เปิดอ่าน 1263 ครั้ง

ปัญหาคู่กับปัญญา แต่บางครั้งปัญหาใหญ่กว่าปัญญามาก ๆ ทำอย่างไรดีค่ะ


วิธีการแก้ปัญหาด้วยปัญญาของมนุษย์ ตามหลักการและวิธีทางพระพุทธศาสนา 1. ทุกข์ คือ เริ่มด้วยปัญหา ต้องรู้ปัญหาเกิดจากอะไร 2. สมุทัย คือ สืบสาวหาสาเหตุของปัญหา 3. นิโรธ คือ กำหนดจุดหมายที่จะดับหรือแก้ปัญหานั้น ๆ 4. มรรค คือ ปฏิบัติตามวิธีการให้ถึงความดับหรือแก้ปัญหานั้น ๆ ได้ และขอยกพระบรมราโชวาทระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช วิธีการแก้ปัญหา “...ปัญหาทุกอย่าง ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ มีทางแก้ไขได้ ถ้ารู้จักคิดได้ดี ปฏิบัติได้ถูก การคิดได้ดีนั้น มิใช่การคิดได้ด้วยลูกคิดหรือด้วยสมองกล เพราะถึงโลกเราในปัจจุบันจะวิวัฒนาการไปมากเพียงใดก็ตาม ก็ยังไม่มีเครื่องมืออันวิเศษชนิดใด สามารถขบคิดแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์ การขบคิดวินิจฉัยปัญหา จึงต้องใช้สติปัญญา คือคิดด้วยสติ รู้ตัวอยู่เสมอ เพื่อหยุดยั้งและป้องกันความประมาทพลาดผิดและอคติต่างๆ มิให้เกิดขึ้น ช่วยให้การใช้ปัญญาพิจารณาปัญหาต่างๆ เป็นไปอย่างเที่ยงตรง ทำให้เห็นเหตุเห็นผลที่เกี่ยวเนื่องกันเป็นกระบวนการได้กระจ่างชัดทุกขั้นตอน และวินิจฉัยได้ถูกต้องว่า ปัญหาที่แท้อยู่ตรงไหน จะปฏิบัติแก้ไขได้โดยวิธีใด ส่วนการปฏิบัติได้ถูกนั้น ก็คือปฏิบัติแก้ไขได้ถูกต้องตามหลักการ หลักวิชา หลักเหตุผล และหลักธรรม การคิดได้ดีปฏิบัติได้ถูกนี้ เป็นเรื่องที่เป็นเหตุเป็นผลประกอบกัน และส่งเสริมสนับสนุนกัน เป็นปัจจัยที่สำคัญในการแก้ไขปัญหา ทั้งในการดำรงชีวิตและในการปฏิบัติกิจการงาน...”


ภูเขาสูงเสียดฟ้า ถูกพิชิตอยู่ใต้ฝ่าตีน ด้วยการย่างทีละก้าว เอวัง

ตอบกระทู้