วัดพระแก้ว เชียงราย

เว็บบอร์ด

เทคนิคการเขียนการเขียนหนังสือ..แบบเรื่องเล่า...

เปิดอ่าน 1635 ครั้ง

เทคนิคการเขียนการเขียนแบบเรื่องเล่า อาจารย์ สุภัชชา พันเลิศพาณิชย์ กับ หนังสือศรัทธาที่แน่วแน่;สิบปีของชมรมสวดมนต์วันเสาร์ ก่อนอื่นต้องพิจารณาเพื่อเรียงลำดับในการเขียนตามประเด็น ดังนี้ ๑.มูลเหตุจูงใจที่ทำให้เกิดชมรมสวดมนต์วันเสาร์มีปัจจัยอะไรบ้าง เช่น บุคคล เหตุการณ์ สถานที่ นโยบาย เป็นต้น ๒.สัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง ๓.ลักษณะการเขียนเน้นความสำคัญและต้องได้คำตอบ ๓.วางโครงเรื่องเรียงตามปีพ.ศ. ๒๕๔๗-พ.ศ.๒๕๕๗ ดูเรื่องของ กิจกรรม โครงการ เรื่องปัญหาการบริหาร เรื่องการพัฒนาและการให้บริการชุมชน บรรยายกิจกรรมจากภาพ มีเหตุการณ์อะไรที่สำคัญที่สามารถนำมาเล่าย้อนหลังได้ ๔.ในการเขียนกิจกรรมในทุกปีเวลาเริ่มต้น เวลาจบ ช่วงกิจกรรมทำอะไรบ้าง มีวิทยากรบรรยายในแต่ละปีใครบ้างเช่น พระสงฆ์ ฆราวาสโดยดูจากภาพกิจกรรม ๕.กลวิธีการเขียนเนื้อหาต้องลำดับตามเหตุการณ์และต้องมีวิธีการเขียนที่สร้างแรงจูงใจผสมการเล่าเรื่องแบบเร้าพลังที่ให้ผู้อ่านไม่เบื่อ ซึ่งอาจจะมีข้อคิด คำคม คติธรรม บทกลอน คำอุปมาอุปมัย การใช้คำซ้ำให้คล้องจอง หรือว่าเขียนแบบตั้งคำถามแล้วมีคำตอบในตัวเพราะการเขียนนั้นสอนกันไม่ได้ แต่เรียนรู้ได้ ๖.การดำเนินเรื่องต้องวางหัวใจของเรื่องคัดกรองเหตุการณ์ตัดข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องทิ้งไป ๗.การเขียนเกี่ยวกับศาสนาตั้งเขียนออกมาในลักษณะดีงามและเปิดประเด็นที่ไม่มีใครเคยรู้มาก่อน ๘.เมื่อเปิดประเด็นได้แล้วเราต้องรู้และได้ผลกระทบตามมาไม่ว่าจะเป็นทางบวกหรือทางลบก็ตาม ๙.ในการเขียนแบบเรื่องเล่าต้องมีเทคนิคการเขียนแบบเล่าเร้าพลังเพื่อพัฒนาคนและงานและให้ได้ความรู้นั่นมาโดยต้องให้ความรู้ที่ฝังลึกอยู่ในสมองแต่ละคนนั้นเปิดเผยไม่ว่าจะเป็นความรู้จากการปฎิบัติหรือความรู้ที่ฝังอยู่ในโลกภายในนำสู่โลกภายนอกเพื่อให้ได้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากตัวบุคคลสู่ระบบเอกสารเป็นการถ่ายทอดโดยวิธีการเล่าเรื่องที่ครอบคลุมจุดเริ่มต้น แรงบันดาลใจ กรอบแนวคิด กลยุทธ กระบวนการและกิจกรรมรวมถึงขั้นตอนและวิธีการใช้เพื่อให้เกิดขุมความรู้สู่ความสำเร็จซึ่งต้องมีทักษะสำคัญ ๒ ประการคือ สาระกับความรู้ ๑o.มีทักษะการใช้ภาษาแบบวรรณศิลป์เพื่อให้เกิดอรรถรสในการอ่าน การนำเสนอและต้องมีทัศนคติที่ดีในการเขียน ประเด็นสำคัญการเขียนสอนกันไม่ได้แต่เรียนรู้ได้จากการอ่านและการฝึกฝนบวกกับความกล้าที่ลงมือเขียนโดยเริ่มจากสิ่งที่ตนชอบหรืออยากเขียนก่อนเพราะฉะนั้น ....อย่ามัวคิด แต่ไม่ลงมือทำเพราะ..คุณจะไม่ได้เขียน... กระต่ายใต้เงาจันทร์ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา๑๒.๑๔ น. (เชียงราย)

ตอบกระทู้