วัดพระแก้ว เชียงราย

เว็บบอร์ด

ประมวลภาพกิจกรรม“วันกตัญญู’’

เปิดอ่าน 1997 ครั้ง

อารัมภกถา พระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว .......................................................................................................... ๑o กันยายน นับเป็นวันที่มีความหมาย และสำคัญยิ่งสำหรับพวกเราชาววัดพระแก้ว เพราะเป็นวันคล้ายเกิดหลวงพ่อ ท่านเจ้าคุณพระพุทธิวงศ์วิวัฒน์(วงศ์ ทานวํโส)ซึ่งเกิดในวันศุกร์ที่๑o กันยายน ๒๕๕๒ หากท่านยังอยู่ปีนี้จะอายุครบ ๑o๓ ปี ทางวัดพระแก้วจึงได้กำหนดวันที่ ๑o กันยายน ของทุกปี เป็นวันบำเพ็ญกุศลพิเศษ เพื่ออุทิศส่วนกุศลพิเศษ เพื่ออุทิศส่วนกุศล และแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ถวายแด่ดวงวิญญาณของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ทั้งนี้ เพราะว่า พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ได้สร้างคุณงามความดี “มองการณ์ไกล และมีวิสัยทัศน์’’ ได้วางรากฐานสร้างสิ่งที่ดี มอบเป็นมรดก ให้แก่พวกเรา คือ (๑)ศาสนวัตถุ ได้สร้างบูรณะ ปฏิสังขรณ์ ศาสนวัตถุ มีระเบียบแบบแผน มีศิลปะ เรียกว่า เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน (๒)ศาสนบุคคล ได้สร้าง ความเอื้อเฟื้อ เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้ศิษย์ได้รับการศึกษา ตามแนวความถนัดของแต่ละคน ไม่ปิดกั้นในการพัฒนาทางความคิด (๓)ศาสนพิธี หลวงพ่อท่านเป็นเจ้าพิธี ในพิธีกรรมท้องถิ่น โดยเฉพาะ สงเคราะห์สืบชาตา บูชาเทียน และท่านได้ส่งเสริมบอกกล่าว ถ่ายทอด ไม่หวงวิชา นำภิกษุสามเณรทำวัตร เช้า-เย็น ทุกวัน (๔)ศาสนธรรม แม้หลวงพ่อมิใช่นักเทศน์หรือนักเผยแพร่ธรรม แต่ท่านได้ทำให้เป็นตัวอย่าง ตามทำนองว่า “สอนให้จำ ทำให้ดู อยู่ให้เห็น’’โดยเฉพาะหลวงพ่อท่านมีเมตตาธรรม มีความเอื้อเฟื้อแก่คณะศิษย์ทุกคน การร่วมบำเพ็ญกุศล“วันกตัญญู’’เป็นคุณงาม ความดี และ คุณธรรม เพราะ“ดีทั้งคนไปและคนอยู่’’ “คนจากไป’’คือ บูรพาจารย์ ท่านสร้างคุณงามความดีแล้วจากไป เรา“เป็นคนอยู่’’หากเราช่วยกันเคารพ ยกย่อง บูชาบูรพาจารย์ เคารพนับถือโดยมิเสื่อมคลายหรือสูญหายไปกับกาลเวลา ก็เป็นเสมือนหนึ่ง เรายกย่องตัวเอง ประกาศตนเองว่า เรามีความเคารพนอบนบ นับถือ บูรพาจารย์ นับได้ว่า เป็นคนดี สมธรรมภาษิตในพุทธศาสนาว่า“นิมิตฺตํ สาธุ รูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา’’แปลว่า ความกตัญญูรู้คุณ เป็นเครื่องหมายของคนดี’’ จึงขออนุโมทนา ชื่นชมต่อคณะสงฆ์ คณะศรัทธา คณะกรรมการมูลนิธิพุทธิวงศ์ วิวัฒน์ และ ท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้ร่วมทำเพ็ญกุศล และสาธุชนทั้งหลายที่ได้มาร่วมบำเพ็ญกุศลวั“นกตัญญู’’ ทุกท่าน (พระธรรมราชานุวัตร) เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว ๑o กันยายน ๒๕๕๕


o กันยายน ....วันกตัญญู..... เพราะเป็นวันคล้ายวันเกิด หลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระพุทธิวงศ์วิวัฒน์( ๑o กันยายน ๒๕๕๒-๒๕ เมษายน ๒๕๒๙) ผู้ก่อตั้งมูลนิธิพุทธิวงศ์วิวัฒน์ เมื่อวันที่ ๒o กันยายน ๒๕๒o ‘’มูลนิธิ’’ หมายถึง การเก็บ การออม การสะสม พอกพูน จากน้อย ไปหามาก ใช้จ่ายแต่ดอกผลคงต้นไว้เพื่อ ๑. การบำเพ็ญทาน การศาสนพุทธ ๒. บำรุงวัดพระแก้ว ในการบูรณะ การศึกษาและการสงเคราะห์ภิกษุสามเณร ๓. ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๔. การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ๕. เพื่อดำเนินการร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ ๖. ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง มูลนิธิพุทธวงศ์วิวัฒน์ วัดพระแก้ว อ.เมือง จังหวัดเชียงราย


ประมวลภาพกิจกรรม“วันกตัญญู’’


ประมวลภาพกิจกรรม“วันกตัญญู’’


ประมวลภาพกิจกรรม“วันกตัญญู’’


ประมวลภาพกิจกรรม“วันกตัญญู’’


ประมวลภาพกิจกรรม“วันกตัญญู’’


ประมวลภาพกิจกรรม“วันกตัญญู’’


ประมวลภาพกิจกรรม“วันกตัญญู’’


ประมวลภาพกิจกรรม“วันกตัญญู’’


ประมวลภาพกิจกรรม“วันกตัญญู’’


ประมวลภาพกิจกรรม“วันกตัญญู’’


ประมวลภาพกิจกรรม“วันกตัญญู’’


ประมวลภาพกิจกรรม“วันกตัญญู’’

ตอบกระทู้