วัดพระแก้ว เชียงราย

เว็บบอร์ด

ฉลองพุทธชยันตรี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ ร่วมเวียนเทียน ณ วัดพระแก้วจังหวัดเชียงราย

เปิดอ่าน 3202 ครั้ง

พระธรรมราชานุวัตรเจ้าคณะภาค๖เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว จังหวัดเชียงรายได้กล่าวถึง พุทธชยันตี หรือ สัมพุทธชยันตี (อังกฤษ: Sambuddha jayanthi) ว่าเป็น เทศกาลสำคัญทางพระพุทธศาสนาเถรวาท ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับวันวิสาขบูชา คำว่า พุทธชยันตี มาจาก พุทธชยันตีจึงแปลว่า การครบรอบวันเกิดของพระพุทธเจ้าวันครบรอบชัยชนะของพระพุทธเจ้าก็ได้ โดยคำนี้ใช้เรียกการจัดกิจกรรมในปีที่ครบรอบวาระสำคัญของพระพุทธเจ้า เช่น ครบรอบ ๒๕๐๐ ปี แห่งปรินิพพาน หรือ ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ และครั้งนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดงานวิสาขบูชาโลก เนื่องจากในปี พ.ศ. ๒๕๐๐ นอกจากจะเป็นการถวายพุทธบูชาฉลอง ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้ว ยังเป็นปีมหามงคลของปวงชนชาวไทย เพราะเป็นปีที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐พรรษา และเป็นปีที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา จึงเห็นสมควรให้จัดกิจกรรมการประชุมวิสาขบูชานานาชาติ ขึ้นในประเทศไทย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่ทั้ง ๒ พระองค์ โดยมีชาวพุทธนานาชาติ๘๕ ประเทศ ร่วมประกาศปฎิญญา ๘ ข้อในการประกาศปฏิญญากรุงเทพฯ ๒๕๕๕โดยมีประเด็นสำคัญ ได้แก่ ๑.การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและคำสั่งสอนของพระพุทธองค์เมื่อ ปีที่ผ่านมา มีผลกระทบต่อมนุษยชาติทั่วโลกในการเปลี่ยนชีวิต ดังนั้น เราจึงจะต้องพยายามตามหลักอริยมรรคมีองค์ ๘ และเผยแผ่หลักคำสอนเรื่องสันติภาพแก่ชาวโลก ๒.ความขัดแย้งในโลกมีความซับซ้อนหลายมิติ คือ มิติทางด้านบทบาททางสังคม เศรษฐกิจ พวกเราจึงเรียกร้องให้ทุกรัฐบาลทั่วโลกเป็นนักปฏิบัติจริง และส่งเสริมการอภัยกัน โดยช่วยกันยุติความขัดแย้งทางสังคมและการเมืองในโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวพุทธโลกต้องนำเอาการส่งเสริมเรื่องสันติภาพและความ ปรองดองไปใช้ทั่วโลก โดยประยุกต์คำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาเรื่องการให้อภัย อหิงสา กรุณาและขันติธรรมอย่างชาญฉลาด และทำงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยควบคุมธรรมชาติของมนุษย์ที่มีความต้องการไม่สิ้นสุด มีความเกลียดชังกันและความไม่รู้ เพื่อสร้างสังคมที่บูชาคุณค่าของมนุษย์ ๓.ตระหนักถึงการเพิ่มขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อนของอุบัติภัยด้านสิ่งแวดล้อมในโลก พวกเราจึงส่งเสริมให้ตระหนักรู้ถึงการพึ่งพากันระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ทางธรรมชาติตามหลักปฏิจจสมุปบาทให้มากยิ่งขึ้น ๔.ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนชีวิตมนุษย์ในสังคม ทั้งจิตใจ จริยธรรม และสติปัญญา พวกเราจึงส่งเสริมให้มีการปฏิบัติกรรมฐาน ซึ่งพระพุทธศาสนาทุกนิกายได้อนุรักษ์สืบทอดมาอย่างหลากหลาย ๕.ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตั้งศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก ตามที่มีการประชุมโต๊ะกลมที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑ มิ.ย.ที่ผ่านมา มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสำหรับชาวพุทธโลก ณ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ให้เป็นจริงขึ้นมา ๖. พวกเราจึงยินดีต่อการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการประชุมใหญ่ครั้งที่ ๒ ของสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ที่ใช้หัวข้อการประชุมว่าด้วยพุทธปรัชญาและแนวทางการปฏิบัติ โดยอาศัยกระบวนการของการปรึกษา การอภิปราย และความร่วมมือกันทางด้านวิชาการ ๗.พวกเราจะธำรงรักษาและส่งเสริมความก้าวหน้าของโครงการสำคัญ ๒โครงการ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก คือโครงการพระไตรปิฎกฉบับสากล และโครงการจัดทำสหบรรณานุกรมตำราทางพระพุทธศาสนา ๘.พวกเราขอยกย่องความร่วมมือกันของยูเนสโก รัฐบาลเนปาล ในการเสนอมาตรการดูแล และลดมลภาวะทางอากาศ ณ ลุมพินีสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว ดังนั้น งานวันวิสาขบูชาโลก เกิดขึ้นเนื่องด้วยว่า วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่เกี่ยวเนื่องด้วยพระบรมศาสดา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงเป็นบรมครูผู้ยิ่งใหญ่ สั่งสอนชาวโลกด้วยพระธรรมคำสั่งสอนที่พระองค์ทรงค้นพบ ตั้งแต่แรกจวบจนกระทั่งวาระสุดท้ายของพระชนม์ชีพ พระพุทธองค์ทรงมีพุทธประวัติที่งดงาม หมดจด ชัดเจนตั้งแต่ประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพาน และทรงเป็นบุคคลที่อัศจรรย์คือ ทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานในวันเดียวกัน คือ วันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๖ หรือ วันวิสาขบูชา ด้วยเหตุนี้เอง องค์การสหประชาชาติจึงได้กำหนดให้วันวิสาขบูชา เป็นวัน “วันสำคัญสากลของสหประชาชาติ” หรือวันสำคัญสากลของโลก วันวิสาขบูชา" ได้รับการยกย่องจากพุทธศาสนิกชนทั่วโลก ให้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสากล เพราะเป็นวันที่บังเกิดเหตุการณ์สำคัญ เหตุการณ์ ที่เกี่ยวเนื่องกับ “พระพุทธเจ้า” และเป็นจุดเริ่มต้นของศาสนาพุทธ ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดได้เกิดขึ้นเมื่อ ๒,๖๐๐ ปีก่อน ณ ดินแดนที่เรียกว่าชมพูทวีปในสมัยพุทธกาล เหตุการณ์อัศจรรย์สำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่เกี่ยวเนื่องด้วยพระบรมศาสดา ๓เหตุการณ์ คือเหตุการณ์แรกเมื่อ ๘๐ ปี ก่อนพุทธศักราช คือ “วันประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ” ณ ใต้ร่มสาละพฤกษ์ ในพระราชอุทยานลุมพินีวัน ประเทศเนปาลในปัจจุบันและ เหตุการณ์ต่อมาเมื่อ ๔๕ ปี ก่อนพุทธศักราช เป็นวันที่ “เจ้าชายสิทธัตถะได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ ตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า” ณ ใต้ร่มโพธิ์พฤกษ์ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม ประเทศ • อินเดียในปัจจุบันประการสุดท้ายเหตุการณ์สุดท้าย เมื่อ ๑ ปี ก่อนพุทธศักราช เป็น “วันเสด็จดับขันธปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า” ณ ใต้ร่มสาละพฤกษ์ ในสาลวโนทยาน พระราชอุทยานของเจ้ามัลละ เมืองกุสินารา ประเทศอินเดียในปัจจุบัน พระธรรมราชานุวัตรเจ้าคณะภาค๖เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย ยังกล่าวอีกว่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ และเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงด้านพุทธศาสนา การเผยแพร่พระพุทธศาสนาจัดว่าเป็นงานสำคัญยิ่งสำหรับพระสงฆ์ต้องทำตนให้เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนและส่วนรวมนอกจากนี้แล้วต้องนำหลักศาสนาไปประกาศและสั่งสอนให้แพร่หลายกว้างขวางขึ้นเป็นการแนะนำประชาชนให้รู้ซึ้งถึงหลักธรรมของพระพุทธเจ้า และสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติได้โดยถูกต้องอันจะนับได้ว่าเป็นการทำประโยชน์ต่อสังคม ”ในส่วนของประชาชนทั่วไปไม่ว่าทำงานหรือกิจการใดๆต้องอยู่ในกรอบของศีลธรรม สังคม และรู้ตัว รู้ตนรู้หลักพัฒนา อยู่ในศีลอยู่ในธรรม


ร่วมเวียนเทียนและฟังธรรมหน้าพระอุโบสถพระเจ้าล้านทอง


ฉลองพุทธชยันตรี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ ร่วมเวียนเทียน ณ วัดพระแก้วจังหวัดเชียงราย


ฉลองพุทธชยันตรี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ ร่วมเวียนเทียน ณ วัดพระแก้วจังหวัดเชียงราย


ประชาชนร่วมเวียนเทียนและฟังธรรมหน้าพระอุโบสถพระเจ้าล้านทอง


ฉลองพุทธชยันตรี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ ร่วมเวียนเทียน ณ วัดพระแก้วจังหวัดเชียงราย


ฉลองพุทธชยันตรี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ ร่วมเวียนเทียน ณ วัดพระแก้วจังหวัดเชียงราย

ตอบกระทู้