วัดพระแก้ว เชียงราย

เว็บบอร์ด

ขอเชิญชวนร่วมอนุมโทนาบุญและเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลสามเณรภาคฤดูร้อนจำนวน๑๗๘ รูป

เปิดอ่าน 3469 ครั้ง

วัดพระแก้ว โดยการบริหารงานของพระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค๖เจ้าอาวาสที่วัดพระแก้วจังหวัดเชียงรายร่วมกับเทศบาลนครเชียงราย จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปีที่ ๑๘ประระจำปี ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๑-๑0เมษายน ๒๕๕๔ รวม ๑0 วันเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตศรัทธา เลื่อมใส ใน พระพุทธศาสนาและเป็นการอนุรักษณ์ประเพณีอันดีงามทั้งในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นการสืบสานพระศาสนาสร้าบุคคลที่ทรงคุณค่าและเป็นคนดีในสังคมในภายภาคหน้าสืบไป .ในวันที่1 เมษายน 2554 ของวันนี้เวลา 07.59น.เริ่มพิธีปลงผมนาค และประกอบพิธีบวชนาค รวมแล้วมีจำนวนสามเณรที่บวชภาคฤดูร้อนจำนวนทั้งสิ้น 178 รูป ในบวชสามเณรนั่นบวชเพื่ออะไร หมายความว่าอย่างไร แล้วทำไมต้องมีโครงการบรรพชาสามเณรภาคภาคฤดูร้อน ทุกปี มีต้นกำเนิดความเป็นมาและวัตถุประสงค์เป็นอย่างไร เป็นที่สงสัยของผู้เขียนยิ่งนัก ผู้เขียนจึงได้ค้นคว้าหาข้อมูลมาประกอบว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร และต้องขอขอบคุณแหล่งข้อมูลที่ได้จากคณะกรรมการอำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ได้เขียนไว้อย่างละเอียดในเรื่อง ความหมายของคำว่า “การบวช” พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตฌช ป.ธ.๙, ราชบัณฑิต) อธิบายความหมายไว้ในพจนานุกรม เพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ชุด “คำวัด” ได้ให้ความหมายของคำว่า บรรพชา อ่านว่า บัน-พะ-ชา หรือ บับ-พะ-ชา แปลว่า การงดเว้นจากความชั่ว หมายถึง การเป็นนักบวช นั่นเอง เดิมทีนั้น หมายถึงการบวชเป็นนักบวชทั่วไป เช่น เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกบรรพชา สาวกบรรพชา และเรียกนักบวชว่า บรรพชิต แต่ในสมัยปัจจุบัน คำนี้ใช้เรียกเฉพาะการบวชเป็นสามเณรเท่านั้น ความหมายของคำว่า “การอุปสมบท” ส่วนการบวชพระเรียกว่า อุปสมบท อ่านว่า อุ-ปะ-สม-บด หรือ อุบ-ปะ-สม-บด แปลว่า การเข้าถึง คือการบวช เป็นศัพท์ที่ใช้เฉพาะทางพุทธศาสนา โดยในปัจจุบันหมายถึงการบวชเป็นภิกษุและภิกษุณี เรียกเต็มๆ ว่า อุปสมบทกรรม หรือ อุปสัมปทา ซึ่งถือว่าเป็นสังฆกรรมอย่างหนึ่ง เป็นพิธีการคัดเลือกบุคคลเข้ามาเป็นศาสนทายาทในพระพุทธศาสนา ทั้งนี้ พระพุทธเจ้าทรงวางหลักเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติไว้รัดกุม และละเอียดมาก เพื่อให้ได้ศาสนทายาทที่ดี ไว้สืบสานพระพุทธศาสนา ความหมายของคำว่า “เนกขัมมะ” ส่วนอีกคำหนึ่ง คือ เนกขัมมะ หรือ เนขขัม แปลว่า การออก การออกบวช ความไม่มีกิเลส ใช้ว่า เนกขัม ก็มี หรือเรียกว่า บวชเนขัมมะ ก็มี นอกจากนี้ยังหมายถึง การละเหย้าเรือนออกไปเป็นนักบวช การละชีวิตทางโลกไปสู่ชีวิตอันบริสุทธิ์ เป็นการปลดเปลื้องตนจากโลกีวิสัย ไปบำเพ็ญเพียรเพื่อความปลอดจากราคะ และตัณหา ปกติแล้วใช้เรียกการออกบวชของนักบวชทุกประเภท โดยใช้ได้ทั้งชายและหญิง การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเพื่ออะไร มีวัตุประสงค์อย่างไร การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เป็นโครงการที่วัดต่างๆ จัดขึ้นในช่วงปิดเทอมใหญ่ คือ ระหว่างปลายเดือนมีนาคม ถึงต้นเดือนพฤษภาคม ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์หลักๆ คือ - เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนไทยเกิดความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ - เพื่อให้เยาวชนไทยได้ศึกษาวิชาการทางพระพุทธศาสนา ทั้งภาควิชาการ และภาคปฏิบัติ - เพื่อเป็นการสนองนโยบายของกรมการศาสนา กรมสามัญศึกษา สำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ สำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ และกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย รวมทั้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ อื่นๆ ความเป็นมาของการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ความเป็นมาของการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน หลวงตาโสบิน โสปาโกโพธิ (โสบิน ส.นามโท) เจ้าอาวาสวัดพุทธเมตตาสว่างรังษี (วังปลาโด) อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ริเริ่มโครงการนี้ขึ้นช่วงปลายปี ๒๕๑๐ จากปัญหาเด็กเกเร โดยเฉพาะลูกนายเหมืองแร่ เป็นปัญหาใหญ่ของ จ.ภูเก็ต ขณะเดียวกัน ในช่วงเวลาดังกล่าว คณะสงฆ์แห่งประเทศลาว ได้นิมนต์ไปเป็นอาจารย์สอนอภิธรรม และวิปัสสนากรรมฐานประจำสำนักวัดบุปผาวัสสนาราม นครหลวงพระบาง ผลของการอบรมสั่งสอนทั้งทางด้านอภิธรรมและวิปัสสนากรรมฐาน ได้แพร่หลายไปในราชอาณาจักรลาว จนเป็นที่เลื่อมใสของประชาชนชาวลาวอย่างยิ่ง ครั้นกลับจากประเทศลาวแล้ว ก็ถูกส่งไปเป็นอาจารย์สอนอภิธรรมและวิปัสสนากรรมฐานที่ จ.ภูเก็ต ทั้งนี้ ได้สร้างโรงเรียนอภิธรรมวิทยากรขึ้น ณ สำนักสงฆ์ศรัทธาประชาธรรม อ.เมือง จ.ภูเก็ต เมื่อสร้างเสร็จ พ.ศ.๒๕๑๑ ได้กราบทูลเชิญ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) เสด็จไปทรงประกอบพิธีเปิดป้ายโรงเรียนอภิธรรมวิทยากร ปัจจุบันคือ วัดนาคาราม อ.เมือง จ.ภูเก็ต แรกเริ่มเดิมที ได้เอาเด็กเกเรมาฝึกอบรมปฏิบัติธรรม แต่ทำได้ระยะหนึ่งเด็กก็เริ่มหดหายไปบ้าง จึงเปลี่ยนความคิดว่า ถ้าจับบวชเณร หรือใส่เครื่องแบบสีเหลือง น่าจะป้องกันการหลบหนีได้ ดังนั้น จึงขออนุญาตผู้ปกครอง ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ขณะเดียวกันก็ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการครู โดยเฉพาะ นายมงคล ตันอธิคม ศึกษาธิการอำเภอเมืองภูเก็ต ในขณะนั้น คหบดีในภูเก็ตเป็นอย่างดี รวมทั้ง ดร.ไมตรี บุญสูง ก็ให้การสนับสนุนด้วย ครั้งนั้นตั้งใจว่า จะหาให้ครบ ๔๕ รูป ตามอายุพรรษาที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ แต่หาได้กว่า ๔๐ รูปเท่านั้น โดยจัดให้มีการบวชในปี ๒๕๑๒ ระยะเวลา ๔๕ วัน การบวชครั้งแรก ได้นิมนต์ สมเด็จพระวันรัต (ปุ่น ปุณฺณสิริมหาเถร) หรือ สมเด็จป๋า วัดพระเชตุพนฯ ไปเป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อบวชแล้วก็จัดสามเณรออกเป็น ๖ กลุ่ม ตามสีของธงฉัพพรรณรังสี ซึ่งมี ๖ สี โดยจะเลือกเอาเด็กที่เกเรมาอยู่กลุ่มเดียวกัน และใช้หัวหน้ากลุ่มดูแลกันเอง โดยมีพระพี่เลี้ยง ครู รวมทั้งผู้ปกครอง ร่วมดูแลอีกชั้นหนึ่ง ส่วนที่พัก ให้กางกลดเป็นกลุ่มๆ คล้ายๆ กับการเข้าค่ายลูกเสือ ส่วนกิจวัตรประจำวันนั้น เริ่มจากออกบิณฑบาตในตอนเช้า สวดมนต์ วิปัสสนากรรมฐาน ทั้งนี้ จะให้อยู่สำนักเพียง ๓ วันเท่านั้น หลังจากนั้นก็ออกเดินธุดงค์ไปพักตามวัด ตามป่าช้า ตามโรงเรียนต่างๆ รวมทั้งบริเวณใกล้เคียง เมื่อไปถึงที่ใดก็จะพัฒนาสถานที่นั้นๆ โดยเฉพาะเรื่องความสะอาด ในที่สุดก็ได้ชื่อว่า สามเณรพัฒนา “กิจกรรมของสามเณรพัฒนา ที่สามารถสยบความเกเรของเด็กได้เป็นอย่างดี คือ การปักกลดนอนกลางป่าช้า โดยเฉพาะป่าช้าที่ขึ้นชื่อว่า ผีดุ เณรจะตั้งใจสวดมนต์เป็นอย่างยิ่ง ขณะเดียวกัน ก็จะพาสามเณรไปทัศนาจรวัดต่างๆ ที่สำคัญในกรุงเทพฯ ส่วนกิจกรรมสุดท้ายก่อนสึก คือ การไปกราบท่านพุทธทาส ที่สวนโมกข์ จ.สุราษฎร์ธานี สร้างความประทับใจให้สามเณรได้เป็นอย่างดี เมื่อสึกไปแล้ว สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กได้เกือบ ๑๐๐%” ในปีถัดมา จำนวนเด็กที่มาบวชในโครงการบวชสามเณรพัฒนาเพิ่มขึ้นประมาณ ๗๐-๘๐ คน จากนั้นโครงการก็ดำเนินต่ออีก ๒ ปี ไม่ได้รับการสานต่อ เพราะ พระพิมลธรรม (ชอบ อนุจารีมหาเถร) ซึ่งเป็นประธานกรรมการฝ่ายสงฆ์ จัดสร้างวัดไทยในสหรัฐอเมริกา ได้พิจารณาจัดส่งพระภิกษุไปปฏิบัติศาสนกิจ และสร้างวัดไทยขึ้น จึงคัดเลือกหลวงตาโสบินเป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยพระสงฆ์อีก ๔ รูป ซึ่งน่าจะได้อานิสงส์จากความสำเร็จของโครงการบวชสามเณรพัฒนา ไปดำเนินการสร้างวัดไทย และเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งเป็นวัดไทยแห่งแรกในสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม แม้ว่าโครงการบวชสามเณรพัฒนาไม่ได้รับการสานต่อที่ภูเก็ต แต่กลับมาได้รับการสานต่อที่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดย พระเทพกิตติปัญญาคุณ หรือที่รู้จักกันดีในนาม กิตฺติวุฑโฒ ภิกฺขุ สำนักจิตตภาวันวิทยาลัย นำโครงการดังกล่าวมาดำเนินการ และอีกประมาณ ๓-๔ ปี ก็เกิดโครงการบวชชาวเขา โดย วัดเบญจมบพิตร เพื่อดึงชาวเขามานับถือพุทธศาสนา ก่อนที่กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ จะนำมาเป็นโครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน จนเป็นแบบอย่างให้วัด หรือสำนักต่างๆ มีการจัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เป็นประเพณีสืบมาจวบเท่าทุกวันนี้ เพื่อเป็นการสืบสานพระศาสนาและรักษาวัฒนธรรมอันดีงามที่ทรงคุณค่า จึงใคร่ขอขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ผู้มีจิตศรัทธาและญาติธรรมผู้ใจบุญทุกท่านร่วมอนุมโทนาบุญและเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลสามเณรภาคฤดูร้อนจำนวน178 รูปได้ที่วัดพระแก้วจังหวัดเชียงราย แห่งนี้ ด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและกุศลผลบุญที่ท่านทั้งหลายได้กระทำ ในการรับเป็นเจ้าภาพในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๔ในครั้งนี้ จงเป็นตบะ เดชะ พลวปัจจัย อำนวยอวยชัยให้ท่านจงเจริญด้วย จตุรพิธพรชัยทั้ง ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติตลอดกาลนานเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ ในคำอธิษฐานเวลาทำบุญทุกครั้ง ตั้งนะโม ๓ จบ กุศลที่ลูกได้ทำแล้ว ขอถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ๕ พระองค์ ขอให้ทุกพระองค์นำส่งบุญให้ข้าพเจ้า มีเดช มีปัญญา โภคะ ขอให้สมหวังสมปรารถนาทุกเรื่อง ขอให้มีบุญบารมีเต็มขั้น เกิดสภาวะธรรม ตามบุญวาสนาที่ได้ทำมาจากทุกภพทุกชาติโดยเร็วเทอญ สาธุ และขออุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรทุกชาติ ( วิญญาณ )ศัตรูหมู่มารหมู่พาล (มนุษย์- หุ้นส่วน- เพื่อน- ในครอบครัว ) ทุกภพทุกชาติ ขอให้อโหสิกรรม ขอให้ขาดจากกัน ณ เดี๋ยวนี้เทอญ ขอให้อุปถัมภ์ค้ำจุนข้าพเจ้า สาธุ สาธุ


พระธรรมราชานุวัตรกับาสามเณรในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนบริเวณในวัดพระแก้ว เชียงราย


พุทธศาสนิกชนมาด้วยใจศรัทธา


มาเป็นแม่สามเณรที่พ่อและแม่ไม่ได้มา


มาเป็นพ่อสามเณรที่พ่อและแม่ไม่มาเช่นกัน


ขอหมอปุกสักภาพคะ


ภาพที่น่าประทับใจ


ช่วยกันคนละไม้คนละมือ


ดูสิภาพนี้มีใครบ้าง


ตั้งใจ ตั้งใจ


หยุดเป็นตากล้องชั่วคราวมาปลงผมให้สามเณรน้อย


ช่วยกันคะ


ตั้งใจ


อีกหนึ่งความตั้งใจ


พระโกษาพระนิสิตมจร.ห้องเรียนวัดพระแก้วนำสามเณรมาบรพพชาที่วัดพระแก้ว11รูป ขออนุโมทนาบุญด้วยคนคะ


ก้มหน่อยครับ


ผ้าไตรในศาลาที่ทางวัดพระแก้วจัดเตรียมไว้ให้สำหรับโยมแม่


บาตรในศาลาที่ทางวัดพระแก้วจัดเตรียมไว้ให้สำหรับโยมพ่อ


ภาพที่ดูแล้วมีความสุขและประทับใจ


เทศบาลนครเชียงรายร่วมกับวัดพระแก้วจัดโครงการนี้


ร่วมบุญกันทั่วหน้า


สามเณรน้อยนั่งรถราง


นี่หนู สามเณรน้อยลงมาทำความดี มีรางวัลให้หนูรึป่าวคร๊าบบบ จบแล้วคร๊าบบบบบ


หนูคร๊าบบบสามเณรน้อย เห็นหนูแล้วจำหนูได้รึปล่าวคร๊าบบบ


อยากรู้ว่า อาดื่อ มาเยอะเรียนต่อตรงนั้นไหมค่ะ


ชั้นม.1ค่ะ


อยู่ที่วัดพระแก้ว เชียงราย คะ

ตอบกระทู้