วัดพระแก้ว เชียงราย

เว็บบอร์ด

แนวข้อสอบและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี สอบในสนามหลวงประจำปี2554

เปิดอ่าน 17278 ครั้ง

๑. ผู้ไม่รอบคอบทำงานผิดพลาดเพราะขาดธรรมหมวดไหน ? ตอบ : ธรรมมีอุปการะมาก ๒. ผู้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะมีธรรมอะไร ? ตอบ : ธรรมมีอุปการะมาก ๓. สติ ควรใช้เมื่อใด ? ตอบ : ในกาลทุกเมื่อ ๔. การรณรงค์เรื่องเมาไม่ขับ ส่งเสริมให้มีธรรมข้อใด ? ตอบ : สติ ๕. ข้อใด เป็นผลของสติและสัมปชัญญะ ? ตอบ : ให้เป็นคนรอบคอบ ๖. ถ้าสติเปรียบเหมือนดวงไฟ สัมปชัญญะจะเปรียบเหมือนอะไร ? ตอบ : แสงไฟ ๗. คนประมาท เพราะขาดธรรมอะไร ? ตอบ : สติ สัมปชัญญะ ๘. อะไร บั่นทอนสติและสัมปชัญญะ ? ตอบ : ยาบ้า ๙. คนขาดศีลธรรม เพราะไม่มีธรรมใดเป็นพื้นฐาน ? ตอบ : หิริ โอตตัปปะ ๑๐. คนมีโอตตัปปะมีลักษณะเช่นไร ? ตอบ : กลัวถูกลงโทษ ๑๑. หิริ ตรงกับข้อใด ? ตอบ : ละอายใจ ๑๒. ผู้มุ่งให้กาย วาจา ใจงดงาม ควรประพฤติธรรมอะไร ? ตอบ : ขันติ โสรัจจะ ๑๓. การก่อการร้ายเป็นเหตุให้โลกเดือดร้อน เพราะขาดธรรมข้อ ใด ? ตอบ : หิริ โอตตัปปะ ๑๔. ความงามอะไร ไม่ขึ้นอยู่กับกาลเวลา ? ตอบ : งามคุณธรรม ๑๕. ยิ้มได้เมื่อภัยมา เป็นลักษณะของคนมีธรรมข้อใด ตอบ : ขันติ โสรัจจะ ๑๖. เป็นเรืออย่าทิ้งท่า เป็นเสืออย่าทิ้งป่า สอนให้มีธรรมอะไร ? ตอบ : กตัญญู กตเวที ๑๗. ลักษณะของขันติ ? ตอบ : ทนทำงาน ทนต่อคาด่า ทนเจ็บป่วย ๑๘. บุพพการี ชื่อว่าหาได้ยาก เพราะถูกอะไรครอบงำ ? ตอบ : ความตระหนี่ ๑๙. ผู้ทำอุปการะโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน คือใคร ?. ตอบ : บิดามารดา ๒๐. ชาวพุทธควรยึดถืออะไรเป็นที่พึ่งที่ระลึก ? ตอบ :ไตรรัตน์ ๒๑. กตัญญูกตเวที หมายถึงใคร ? ตอบ : ผู้รู้จักตอบแทนคุณ ๒๒. . ที่เรียกว่าพระพุทธศาสนานั้น หมายถึงอะไร ? ตอบ : พระธรรมวินัย ๒๓. ผู้รู้ดีรู้ขอบและสอนผู้อื่นให้ปฏิบัติตาม คือใคร ? ตอบ : พระพุทธเจ้า ๒๔. พระธรรม คืออะไร ? ตอบ : คำสั่งสอน ๒๕. ข้อใดเป็นคุณของพระธรรม ? ตอบ : ป้องกันอบาย ๒๖. คำสอนที่เป็นหลักการในพระพุทธศาสนา ตรงกับข้อใด ? ตอบ : โอวาท ๓ ๒๗. ข้อใดเป็นคุณของพระสงฆ์ ? ตอบ : สอนให้ทำความดี ๒๘. การเว้นจากทุจริตทั้งปวง เป็นคำสอนในลักษณะใด ? ตอบ : ศีล ๒๙. การฝึกสมาธิ ชื่อว่าปฏิบัติตามโอวาทของพระพุทธเจ้าข้อใด ตอบ : ทำใจให้ผ่องใส ๓๐. คำพูดที่ทำให้ผู้ฟังเจ็บช้าใจหรือบันดาลโทสะ ตรงกับข้อใด ?ตอบ : คำหยาบ ๓๑. โอวาทของพระพุทธเจ้า ข้อว่าไม่ทาความชั่วทั้งปวง ตรงกับ ข้อใด ? ตอบ : ศีล ๓๒. วจีสุจริตข้อใด ส่งเสริมให้เกิดความสมานฉันท์ ? ตอบ : ไม่พูดส่อเสียด ๓๓. การประพฤติสุจริต ตรงกับข้อใด ? ตอบ : ทำดี พูดดี คิดดี ๓๔. เห็นอย่างไร ชื่อว่าเห็นไม่ผิดจากคลองธรรม ? ตอบ : ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ ๓๕. ความดีความชั่วต่างกันอย่างไร ? ตอบ : ผลที่ได้รับ ๓๖. คนขายยาบ้า เพราะมีอะไรเป็นมูล ? ตอบ โลภะ ๓๗. หมู่คณะแตกร้าว เพราะวจีทุจริตข้อใด ? ตอบ : พูดส่อเสียด ๓๘. ข้อใด ไม่ใช่ลักษณะของโทสะ ? ตอบ : อยากได้ งมงาย ๓๙. คนไม่รู้จักพอในปัจจัย ๔ ตรงกับข้อใด ? ตอบ : คนมีโลภะ ๔๐. มีโทษมากและคลายช้า คือข้อใด ? ตอบ : โมหะ ๔๑. คนไม่รู้เหตุ ไม่รู้ผล ไม่รู้ดี ไม่รู้ชั่ว จัดเป็นคนเช่นไร ? ตอบ คนมีโมหะ: ๔๒. อโลภะ เป็นมูลของอะไร ? ตอบ : ทาน ๔๓. ข้อใด เป็นบัญญัติของสัตบุรุษ ? ตอบ : บำรุงบิดามารดา ๔๔. คนเช่นไร ชื่อว่าสัตบุรุษ ? ตอบ : ทำดี พูดดี คิดดี ๔๕. ข้อใด เป็นความหมายของคำว่าบุญ ? ตอบ : ชำระกิเลส ๔๖. เสียสละ ถือบวช ดูแลบิดามารดา เป็นธรรมหมวดใด ? ตอบ : สัปปุริสบัญญัติ ๔๗. การบริจาคสิ่งของช่วยผู้ประสบภัย จัดเข้าในข้อใด ? ตอบ ทานมัย: ๔๘. ความสุขกายสุขใจ เกิดจากการบาเพ็ญบุญกิริยาวัตถุข้อใด ? ตอบ : ให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ๔๙. คบคนดี ฟังวจีท่าน วิจารณ์ปฏิบัติ ตรงกับข้อใด ? ตอบ : วุฒิธรรม ๕๐. สิ่ง เป็นเหตุให้เกิดสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ? ตอบ : สั่งสมบุญ ๕๑. การตั้งตนไว้ชอบ หมายถึงประพฤติเช่นไร ? ตอบ : ถูกศีลธรรม ๕๒. ความเจริญและความเสื่อมของบุคคล ขึ้นอยู่กับอะไร ? ตอบ : การปฏิบัติ ๕๓. ข้อใด ทำให้เกียรติยศดับสูญดุจจันทร์แรม ? ตอบ อคติ ๔: ๕๔. คนเช่นไร ไม่สามารถจะทรงความเที่ยงธรรมไว้ได้ ? ตอบ : มีความลำเอียง ๕๕. ผู้ใหญ่วางตนอย่างไร จึงเป็นที่เคารพยกย่องของผู้น้อย ? ตอบ : เว้นอคติ ๕๖. ให้รางวัลแก่คนไม่ควรให้เพราะเสน่หา จัดเป็นอคติข้อใด ? ฉันทาคติ ๕๗. คนที่รักทำผิดไม่ลงโทษ จัดเข้าในข้อใด ? ตอบ : ฉันทาคติ ๕๘. ผิดพลาดไปแล้ว พยายามกลับตัวเป็นคนดี ตรงกับข้อใด ? ตอบ : ปหานปธาน ๕๙. ความอยุติธรรมอันเกิดจากไม่รู้ข้อมูลที่แท้จริง ตรงกับข้อใด ตอบ โมหาคติ: ๖๐. จงรักษาความดี ดุจเกลือรักษาความเค็ม ตรงกับข้อใด ? ตอบ : อนุรักขนาปธาน ๖๑. ข้อใดตรงกับภาวนาปธาน? ตอบ : เพียรให้กุศลเกิด ๖๒. จาคะ ในอธิษฐานธรรม มีความหมายว่าอย่างไร ? ตอบ : สละสิ่งเป็นข้าศึกความจริงใจ ๖๓. สงบจิต พิชิตกิเลส หมายถึงอธิษฐานธรรมข้อใด ? ตอบ : อุปสมะ ๖๔. จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ เพราะมีธรรมหมวดใด ? ตอบ : อิทธิบาท ๔ ๖๕. นักกีฬาฝึกฝนประสบความสำเร็จ เพราะมีธรรมข้อใด ? ตอบ : อิทธิบาท๔ ๖๖. หมั่นทบทวนหาเหตุผลในสิ่งที่ทำ ตรงกับข้อใด ? ตอบ : วิมังสา ๖๗. เมตตา มีความหมายตรงกับข้อใด ? ตอบ : ปรารถนาให้เป็นสุข ๖๘. ควรแผ่พรหมวิหารข้อใด ไปยังสัตว์ผู้มีทุกข์ ? ตอบ : กรุณา ๖๙. เห็นเพื่อนได้เหรียญทอง ควรเจริญพรหมวิหารข้อใด ? ตอบ : มุทิตา ๗๐. ในการพิจารณาคดีความ ควรยึดธรรมข้อใดเป็นหลัก ? ตอบ : อุเบกขา ๗๑. ไม่เสียใจเมื่อผู้อื่นถึงความวิบัติ ชื่อว่าเจริญพรหมวิหารข้อ ใด ? ตอบ : อุเบกขา ๗๒. อริยทรัพย์ หมายถึงทรัพย์ในข้อใด ? ตอบ : ทรัพย์ภายใน ๗๓. ความไม่สบายกายไม่สบายใจ ชื่อว่าทุกข์ เพราะเหตุใด ? ตอบ : ทนได้ยาก ๗๔. ข้อใด เป็นอนันตริยกรรม ? ตอบ : ทำสงฆ์ให้แตกกัน ๗๕. กรรมข้อใด ห้ามสวรรค์ ห้ามนิพพาน ? ตอบ : อนันตริยกรรม ๗๖. ข้อใด ไม่นับเข้าในอานิสงส์ของการฟังธรรม ตอบ : ได้ความเพลิดเพลิน ๗๗. . สติในพละ ๕ เปรียบเทียบได้กับข้อใด ? ตอบ : หางเสือเรือ ๗๘. สังขารในขันธ์ ๕ ตรงกับข้อใด ? ตอบ ความคิดปรุงแต่ง ๗๙. ได้รู้เรื่องใหม่ เข้าใจเรื่องเก่า บรรเทาสงสัย เป็นผลของ อะไร ? ตอบ : ฟังธรรม ๘๐. รู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชา ภายหน้าเติบใหญ่ได้งานทา ตรงกับข้อใด ? ตอบ : เคารพในการศึกษา ๘๑. อยู่ให้เขาสบายใจ ไปให้เขาคิดถึง เพราะมีธรรมข้อใด ? ตอบ : สาราณิยธรรม ๘๒. คบคนให้ดูหน้า ซื้อผ้าให้ดูเนื้อ จัดเข้าในสัปปุริสธรรมข้อใด ? ตอบ : รู้จักบุคคล ๘๓. คนที่ใช้ชีวิตแบบพอเพียง ตรงกับหลักธรรมข้อใด ? ตอบ : มัตตัญญุตา ๘๔. ช้าเสียการ นานเสียกิจ จัดเข้าในสัปปุริสธรรมข้อใด ? ตอบ : รู้จักกาล ๘๕. เมื่อประสบโลกธรรม ๘ ควรทำอย่างไร ? ตอบ : รู้เท่าทันตามจริง ๘๖. จน เครียด กินเหล้า แล้วไม่ทำงาน จัดเป็นคนเช่นไร ? ตอบ : เกียจคร้าน ๘๗. บุญสำเร็จด้วยการช่วยขวยขวายในกิจที่ชอบ ตรงกับข้อใด ตอบ : เวยยาวัจจมัย ๘๘. ต่อหน้าสรรเสริญ ลับหลังนินทา เป็นลักษณะของมิตรเทียมประเภทใด ? ตอบ : คนหัวประจบ ๘๙. . มีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมด้าน เป็นลักษณะของมิตรประเภท ใด ? ตอบ : มิตรมีความรักใคร่ ๙๐. มิตรเทียมเช่นไร ควรหลีกหนีให้ไกลสุด ? ตอบ : คนชักชวนให้ฉิบหาย ๙๑. เพื่อนที่ดี ไม่ควรปฏิบัติต่อเพื่อนอย่างไร ? ตอบ : ตามใจทุกอย่าง ๙๒. ห้ามชั่ว แนะดี ชี้ทางสวรรค์ เป็นมิตรประเภทใด ? ใคร่ ตอบ : มิตรแนะประโยชน์ ๙๓. นิยมยกย่อง ปกป้องเชิดชูครู ไม่เจ้าชู้นอกใจ เป็นหน้าที่ ของใคร ? ตอบ : สามี ๙๔. การช่วยเหลือประโยชน์ส่วนรวม ตรงกับสังคหวัตถุข้อใด ? ตอบ : อัตถจริยา ๙๕. . เมื่อแพ้ย่อมเสียดายทรัพย์ เป็นโทษของอบายมุขข้อใด ? ตอบ: เล่นการพนัน ๙๖. ครูอาจารย์ ได้แก่บุคคลในทิศใด ? ตอบ : ทิศเบื้องขวา ๙๗. เกิดโรค ไม่รู้จักอาย ทอนกาลังสติปัญญา ตรงกับข้อใด ? ตอบ : ดื่มน้าเมา ๙๘. อยู่เลี้ยงกาย ตายเลี้ยงวิญญาณ เป็นหน้าที่ของใคร ? ตอบ : บุตรธิดา


ผู้มุ่งให้กาย วาจา ใจงดงาม ควรประพฤติธรรมอะไร ?

ตอบกระทู้