วัดพระแก้ว เชียงราย

เว็บบอร์ด

พระสังฆาธิการ

เปิดอ่าน 1319 ครั้ง

พระสังฆาธิการ หมายถึง อะไรค่ะ คิดว่าต้องเป็นพระชั้นผู้ใหญ่ แน่ๆ แล้วระดับชั้นของพระมีอะไรบ้างค่ะ เรียงลำดับอย่างไร ขอเป็นความรู้ค่ะ


พระสังฆาธิการตามกฎมหาเถรสมาคม หมายถึง พระภิกษุผุ้ดำรงตำแหน่งปกครองคณะสงฆ์ ตามลำดับดังนี้ เจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส สูงกว่านั้น ก็เป็นสมเด็จพระสังฆราช ส่วนใหญ่เจ้าคณะใหญ่ เป็นพระราชาคณะชั้นสมเด็จ เช่น สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เป็นเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม เป็นเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ถ้าจะว่า แบบชาวบ้าน พระสังฆาธิการ ก็คือ ข้าราชการฝ่ายพระ หรือพระที่เป็นข้าราชการ เรียกว่า ราชการคณะสงฆ์ ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นไปที่เรื่องของการปกครองเป็นหลัก คือ เป็นเจ้าอาวาส เจ้าคณะต่าง ๆ


สาธุ สาธุ สาธุ ขอบพระคุณค่ะ พระคุณเจ้า ที่ทำให้ได้รู้ความหมาย เป็นชาวพุทธไม่รู้เรื่องเลย อายศาสนาอื่นเขา เขาถามมาตอบไม่รู้อย่างเดียว ไม่ได้แล้ว


พระสงฆ์ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นพระสังฆาธิการ รัฐบาลจะจัดงบประมาณเป็นสวัสดิการถวายเป็นประจำเดือน เรียกว่า "นิตยภัต" เช่น เจ้าอาวาส ได้รับนิตยภัต ๑,๐๐๐ บาท เป็นต้น สวัสดิการอื่น ๆ ไม่มี ถ้าป่วย ก็รับการรักษาเหมือนทั่วไป ยกเว้นบางแห่งที่มีตึกสงฆ์ (เช่นเชียงราย) ก็จะสะดวกหน่อย ที่จะหาเตียงได้ง่าย


ระดับชั้นหละค่ะ เช่น พระครู พระเทพ พระพรหม เรียงอย่างไรค่ะ แล้วเอาอะไรมาวัดเอาพรรษา หรือต้องสอบ ภูมิรู้ภูมิธรรม ค่ะ


ชั้นยศสมณศักดิ์ของพระสงฆ์ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัฏ พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ พระราชาคณะชั้นธรรม พระราชาคณะชั้นเทพ พระราชาคณะชั้นราช พระราชาคณะชั้นสามัญ พระครูสัญญาบัตรชั้นตรี-โท-เอก-พิเศษ พระครูฐานานุกรม พระครูประทวนสมณศักดิ์ ปัจจุบัน เป็นหน้าที่ทางคณะสงฆ์จะช่วยกันพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับขั้น คือ จากเจ้าอาวาส เจ้าคณะตำบล เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะภาค และเจ้าคณะใหญ่ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากเจ้าคณะผู้ปกครองตามลำดับแล้ว สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงได้เสนอเรื่องเพื่อนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานสมณศักดิ์ ตามระเบียบของทางราชการต่อไป

ตอบกระทู้