:: เธงเธฑเธ”เธžเธฃเธฐเนเธเน‰เธง เธญ.เน€เธกเธทเธญเธ‡ เธˆ.เน€เธŠเธตเธขเธ‡เธฃเธฒเธข ::
วัดโพธิ์ Wat Pho |
 
 
ประชาชนชาวเชียงรายร่วมเวียนเทียนและฟังธรรมเทศนาที่วัดพระแก้วพระธรรมราชานุวัตรแสดงธรรมเทศนาและประกอบกิจกรรมทางศาสนาร่วมเวียนเทียนกับประชาชนณ.อุโบสถวัดพระแก้ว
วันอาสาฬหบูชา คือวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก โดยแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้แก่ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานาม และพระอัสสชิ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ จน พระอัญญาโกณฑัญญะ ได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนพุทธศักราช 45 ปี

พระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ปัจจวัคคีย์ทั้ง 5 เรียกว่า "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" แปลว่า พระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรม ซึ่งหลังจากปฐมเทศนา หรือเทศนากัณฑ์แรกที่พระองค์ทรงแสดงจบลง พระอัญญาโกณฑัญญะก็ได้ดวงตาเห็นธรรม สำเร็จเป็นพระโสดาบัน จึงขออุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าก็ได้ประทานอุปสมบทให้ด้วยวิธีที่เรียกว่า "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" พระโกณฑัญญะจึงได้เป็น พระอริยสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนา
ทั้งนี้ พระธรรมราชานุวัตรได้แสดงธรรมในวันอาสาฬหบูชาว่า วันนี้จึงถือว่า เป็นวันของพระสงฆ์และองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ปฐมเทศนาแสดง หลักธรรมสำคัญ 2 ประการ คือ
1. มัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง เป็นข้อปฏิบัติที่เป็นกลางๆ ถูกต้องและเหมาะสมที่จะให้บรรลุถึงจุดหมายได้ มิใช่การดำเนินชีวิตที่เอียงสุด 2 อย่าง หรืออย่างหนึ่งอย่างใด คือ
การหมกมุ่นในความสุขทางกาย มัวเมาในรูป รส กลิ่น เสียง รวมความเรียกว่าเป็นการหลงเพลิดเพลินหมกมุ่นในกามสุข หรือกามสุขัลลิกานุโยค

การสร้างความลำบากแก่ตน ดำเนินชีวิตอย่างเลื่อนลอย เช่น บำเพ็ญตบะการทรมานตน คอยพึ่งอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้น ซึ่งการดำเนินชีวิตแบบที่ก่อความทุกข์ให้ตนเหนื่อยแรงกาย แรงสมอง แรงความคิด รวมเรียกว่า อัตตกิลมถานุโยค

ท่านสาธุชนและพุทธบริษัททั้งหลาย ในการปฎิบัติตัว ปฎิบัติตนจึงควรเดินสายกลาง เหมือนเช่นพิณ เราขึงตึงไปเวลาเล่นมันก็ขาด แต่เวลาเราขึงสายหย่อนหยานเกินไปเราก็เล่นไม่ได้ ในการปฎิบัติตนต้องพึงมี
ศีลห้าในการดำรงชีวิต ให้เป็นปกติ เป็นการใช้ชีวิตให้เป็นปกติอยู่ในชีวิตประจำวัน พึงมีจิตใจ ที่สว่าง กระจ่าง ให้ชีวิตอย่างสงบ ง่าย งามตามหลักธรรมคำสอนของพระศาสนา
และในวันที่๔มิถุนายนที่ผ่านมาประเทศไทยได้จัดงานวันวิสาขบูชา ประจำปี 2555 ซึ่งเป็นปีพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า:ซึ่งมีประเทศจำนวน85 ประเทศร่วมฉลอง “พุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า”จึงเห็นได้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรื่องทางพระศาสนา
สำหรับจังหวัดเชียงรายถือว่าเป็นจังหวัดที่มีเอกลักษณ์ในเรื่องของความเจริญงดงามและความเจริญรุ่งเรื่องทางพระพุทธศาสนามายาวนานท่านสาธุชนและพุทธบริษัททั้งหลายไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตาม ทั้งที่เป็นประโยชน์ส่วนตัว และประโยชน์ของหมู่คณะ ทั้งหมู่คณะเล็ก เช่น ครอบครัว และหมู่คณะใหญ่ คือประเทศชาติ จะต้องมีหลักการที่ชัดเจน มีแม่บทที่ชัดเจน ที่ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติตาม และหลักการนั้นจะต้องสอดคล้องกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนาด้วย อีกทั้งต้องถูกนำมาประพฤติปฏิบัติ จนกระทั่งหลักการที่ดีเหล่านั้นกลายเป็นนิสัยประจำตัว นิสัยประจำชาติ จึงจะส่งผลให้ตนเอง หมู่คณะ และประเทศชาติเจริญขึ้น และสงบสุขอย่างยั่งยืนในวันอาสาฬหบูชานี้ ท่านสาธุชนและพุทธบริษัททั้งหลายควรถือเป็นหน้าที่อันสำคัญยิ่งที่จะพึงประกอบการบูชาทั้งส่วนอามิสบูชา และปฏิบัติบูชา โดยเฉพาะการปฏิบัติบูชานั้น ควรปฏิบัติตนตามหลักธรรมในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร อันได้แก่ มัชฌิมาปฏิปทา ข้อปฏิบัติสายกลาง คือ อริยมรรค 8 กล่าว โดยสรุปก็คือ ควรปฏิบัติตนให้มีศีล สมาธิ ปัญญา เมื่อปฏิบัติได้ดังนี้ ชื่อว่าได้บูชาพระพุทธองค์ ด้วยการบูชาอย่างยิ่ง พระธรรมรานุวัตรเจ้าอาวาสวัดพระแก้วได้แสดงธรรมเทศนาไว้ในวันอาสาฬหบูชา
เป็นที่น่าแปลกใจยิ่งนักเมื่อก่อนเวียนเทียนอยู่ในอุโบสถวัดพระแก้วฝนตกพรำๆแต่พอหลวงพ่อพระเดชพระคุณพระธรรมราชานุวัตรเริ่มแสดงธรรมเทศนาและร่วมเวียนเทียนกับพุทธสานิกชนฝนกับหยุด แต่เมื่อเวียนเทียนครบสามรอบฝนตกลงมาใหม่ ผู้เขียนเองเคยรอตักบาตรข้าวสารวันสงกรานต์ วันนั้นตอนเช้าฝนตกตลอด ยังนึกว่าจะตักบาตรกันอย่างไร แต่พอหลวงพ่อวัดเข้าแก้วเริ่มออกเดินบิณฑบาตฝนก็หยุดตกลงเฉยๆเหมือนวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นถึงบุญบารมีของพระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค๖ เชียงราย
ในการร่วมอนุรักษ์ในการรักษาประเพณีทางพระศาสนา ผู้เขียนอยู่มาหลายจังหวัด แต่ไม่มีจังหวัดใดที่ดูมีเสน่ห์ทั้งด้านนิสัย ผู้คน ความโอบอ้อมอารี ความเมตตา และการรักษาอนุรักษ์ประเพณีของชาวเชียงราย ด้วยวิถีชีวิตที่เรียบง่าย และด้วยเอกลักษณ์ที่โดดเด่น งดงามของพระธรรมราชานุวัตรทำให้ผู้เขียนประทับใจ และได้ข้อคิดในการใช้ชีวิตทุกครั้งเพื่อได้ฟังหลวงพ่อบรรยายหรือแสดงธรรมเวลาไม่ว่าเวลาใด
เชียงรายถิ่นดินแดนของศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมค่าสืบไว้
แม้ผู้คนเดินทางจากที่ไกล ถึงเชียงรายเหมือนต้องมนต์มิรู้ลืม
กระต่ายใต้เงาจันทร์
ณ.ปลายดอย เวลา ๒๓.ooน.

 โดย   กระต่ายใต้เงาจันทร์   e-mail:: kataynoi21@hotmail.com   IP::   วันที่ 2 ส.ค. 2555 ( อ่าน 2221 ครั้ง)
 ความคิดเห็นที่ [1]

การมีชีวิตอยู่-นานเท่าใด..
มิใช่..สิ่งสำคัญ
สิ่งสำคัญ..ก็คือ .มีชีวิตอยู่-อย่างไรโดย กระต่ายใต้เงาจันทร์     e-mail:: kataynoi21@hotmail.com     IP::    วันที่ 2 ส.ค. 2555

ความคิดเห็นที่ [2]

เราเข้าใจชีวิต..
เมื่อมองย้อนหลัง..เท่านั้น
แต่..เราต้องดำเนินชีวิต..ไปข้างหน้าโดย กระต่ายใต้เงาจันทร์     e-mail:: kataynoi21@hotmail.com     IP::    วันที่ 2 ส.ค. 2555

ความคิดเห็นที่ [3]

ไม่มีสิ่งใด..ช่วยให้คุณ..ได้เปรียบคนอื่น
มากเท่ากับ..
การควบคุมอารมณ์..ให้สงบนิ่ง..อยู่ตลอดเวลา
ในทุกสถานการณ์โดย กระต่ายใต้เงาจันทร์     e-mail:: kataynoi21@hotmail.com     IP::    วันที่ 2 ส.ค. 2555

ความคิดเห็นที่ [4]

พรสวรรค์ยิ่งใหญ่..ของมนุษย์
คือ .การที่เราสามารถ..เอาใจเขา-มาใส่ใจเราได้โดย กระต่ายใต้เงาจันทร์     e-mail:: kataynoi21@hotmail.com     IP::    วันที่ 2 ส.ค. 2555

ความคิดเห็นที่ [5]

ความอดทน..
คือ..เพื่อนสนิท..ของสติปัญญาโดย กระต่ายใต้เงาจันทร์     e-mail:: kataynoi21@hotmail.com     IP::    วันที่ 2 ส.ค. 2555

ความคิดเห็นที่ [6]

มักพูดกันว่า..
กาลเวลา..เปลี่ยนทุกสิ่ง
แต่จริงๆแล้ว .
คุณ..ต้องเปลี่ยนทุกสิ่ง..ด้วยตนเอง

โดย กระต่ายใต้เงาจันทร์     e-mail:: kataynoi21@hotmail.com     IP::    วันที่ 2 ส.ค. 2555

ความคิดเห็นที่ [7]

บทเพลงจากปลายดอย


เงียบวังเวงเพลงปลายดอยณ.เวิ้งฟ้า
ส่งข้ามมากระซิบแผ่วแว่วเพียงเสียง
เริ่มลำนำขานขับรับร้อยเรียง
กลางดื่นดึกแว่วเสียงสงบงัน
.
ใต้แสงจันทร์เหลืองนวลงดงามยิ่ง
ท่ามสายลมอ้อยอิ่งทักมอบคอยปลอบขวัญ
มาอิงแอบแนบซบภิรมย์จันทร์
แม้หวาดหวั่นวางลงที่ตรงใจ

เริ่มบรรเลงผ่านเส้นสายเพลงปลายดอย
กระชับร้อยตราตรึงแว่วคล้ายแก้วใส
เริ่มบรรเลงหวานเพราะเสนาะใน-
เพื่อรักษาหัวใจให้ทุกคน

นำพระธรรมคำสอนพรพิสุทธิ์
รู้จักพอและหยุดจงสืบค้น
ความพอดีอยู่ในใจของตน
อย่าเป็นคนแค่คิดจิตต้องนำ

อย่าตามใจในอารมร์ข่มให้อยู่
ลองตรองดูถูกผิดอย่าถลำ
จะเกิดกรรมวิบากการกระทำ
ต้องตัดกรรมให้อภัยใจงดงาม

มองให้เห็นความเป็นไปมวลมนุษย์
ใช้ดวงจิตพิสุทธิ์อย่ามองข้าม
ไม่มีอะไรง่าย-ยาก พยายาม
เป็นคนดีสง่างามทั้งกายใจ

มอบบทเพลงปลายดอยผ่านเวิ้งฟ้า
จะพบว่าความสุขไม่ไปไหน
จิตเป็นสุขใจเป็นสุขอยู่ที่ใจ
ใช้ชีวิตพอเพียง-พอใจง่ายและงาม

http://www.youtube.com/watch?v=qHmf8NR9FUw
(คลิก)โดย กระต่ายใต้เงาจันทร์     e-mail:: kataynoi21@hotmail.com     IP::    วันที่ 2 ส.ค. 2555


ตั้งกระทู้ใหม / อ่านกระทู้ทั้งหมด
ข้อความ
รูปภาพ
ชื่อ**
อีเมล์
รหัสกันสแปม
   
 

 

 
 
 
:: วัดพระแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย ::
วัดพระแก้ว
เลขที่ 19 หมู่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร. 053-711385, 053-751875
ผู้เช้าชมเว็บ 190479 ครั้ง :: กำลังออนไลน์ 47 คน
Copyright © 2016 www.watphrakaew-chiangrai.com. All Rights Reserved. :: Design by Chiangrai Enter Soft::