:: เธงเธฑเธ”เธžเธฃเธฐเนเธเน‰เธง เธญ.เน€เธกเธทเธญเธ‡ เธˆ.เน€เธŠเธตเธขเธ‡เธฃเธฒเธข ::
วัดโพธิ์ Wat Pho |
 
 
พระธรรมราชานุวัตรเจ้าคณะภาค๖บรรยายพิเศษในงานการประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการพระธรรมราชานุวัตรเจ้าคณะภาค๖บรรยายพิเศษในงานการประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการ
จะเห็นได้ว่าในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้ทรงตราพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองสงฆ์ ร.ศ.๑๒๑ ในปี พ.ศ. ๒๔๔๕เหตุผลสำคัญในการประกาศใช้พระราชบัญญัติลักษณะคณะสงฆ์ ก็เพื่อให้พระสงฆ์ในต่างจังหวัดช่วยจัดการศึกษาของชาติตามโครงการปฏิรูปการศึกษาให้ทันสมัย และสอดคล้องกับขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึง ส่งผลต่อสถาบันพระสงฆ์ที่อยู่ตามชุมชนต่างๆ เป็นหล่อหลอมอบรมขัดเกลาพฤติกรรมของประชาชนโดยยึดหลักพื้นฐานทางศาสนา จึงทำให้พระสงฆ์ได้เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยอาศัย “วัด” เป็นศูนย์ กลางในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ
ตั้งแต่ในอดีตบทบาทพระสงฆ์ในฐานะผู้นำทางศาสนาที่เป็นศูนย์กลางในการหล่อหลอมจิตใจ ความคิดและปัญญารวมทั้งยังมีการนำหลักธรรมคำสอนไปประยุกต์ใช้ในเรื่องการบริหารจัดการ การปกครอง พระสงฆ์จึงเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมตลอดเวลาในเรื่องการเผยแพร่หลักธรรมคำสอนและการนำหลักธรรมคำสอนไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสังคมและชุมชนในท้องถิ่นตน
ในงานประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายพระธรรมราชานุวัตรเจ้าคณะภาค๖จังหวัดเชียงรายได้บรรยายด้วยว่า ด้วยบทบาทภารกิจของวัดและพระสงฆ์ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕o๕ และพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่๒)ในการปฏิบัติงานตามตามภารกิจทั้ง ๖ ด้านคือ ด้านการปกครอง ด้านศาสนศึกษา ด้านศึกษาสงเคราะห์ ด้านการเผยแผ่ ด้านสาธารณสงเคราะห์ และด้านสาธารณูปการ ถ้าดูในงานด้านสงฆ์แล้วงานภารกิจเผยแผ่จะอยู่อันดับแรก ต่อมาคือ งานด้านการปกครองแต่ด้วยภารกิจ ๖ ด้านทั้งหมดเป็นงานด้านการปกครองของคณะสงฆ์ทั้งสิ้น
ในเรื่องของการปกครองตามแนวคิดของอริสโตเติ้ลการปกครองที่ดีที่สุดคือการไม่มีการปกครอง เหมือนการสร้างอาคารที่ต้องมีการสร้างพื้น ในเรื่องนี้ก็เหมือนการปรับใจให้สะอาดอยู่ในระเบียบวินัยและข้อปฎิบัติที่ต้องอยู่ในกรอบ แต่ต้องอยู่ในกรอบที่ดีงาม เพราะฉะนั้นไม่ว่าพระสงฆ์ในระดับพระสังฆาธิการหรือว่าระดับใดต้องประพฤติปฎิบัติตัวอยู่ในกรอบ ของคุณงามความดี ไม่ใช่ในกรอบที่แขวนคอ แต่ต้องแขวนไว้ที่ใจให้คนทั่วไปเลื่อมใสศรัทธาตามหลักพระพุทธพนจ์ขององค์สมเด็จสัมมาพระพุทธเจ้าว่า
ปญฺญวา พุทฺธิสมฺปนฺโน วิธานวิธิโกวิโท
กาลญฺญู สมยญฺญู จ ส ราชวสตึ วเสฯ
แปลความว่า นักปกครอง ต้องมีปัญญา มีจิตสำนึกสมบูรณ์ ฉลาดในการจัดกร วิธีทำงาน รู้จักกาลเวลา และมัยนิยม ผู้ประพฤติได้เช่นนั้น จึงสมควรอยู่ ในวงราชการ
สรุปความว่า นักปกครองที่ดี ต้องมีคุณสมบัติ ๕ ประการ คือ
๑.มีความรู้ มีสติปัญญา
๒.มีหูตากว้างไกล มีมิสัยทัศน์ไม่คับแคบ
๓.มีความคิด มีความไม่ประมาท
๔.มีความรอบคอบ มีความไม่ประมาท
๕.มีความรับผิดชอบ มีความเอาใจใส่ ไม่ดูดาย ไม่ทอดทิ้ง

อตฺตานํ นาติวตฺเตยฺย อธมฺมํ น สมาจเร
อติตฺเถ นปฺปตาเรยฺย อนตฺเถ น ยุโต สิยาฯ

แปลความว่า นักปกครองต้องไม่ลืมตัว
อย่ามัวประพฤติไมเป็นธรรม
อย่าถลำไปในที่ไม่เป็นท่า
อย่าใฝ่หาสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ฯ

๒.หลัก
๒.๑หลักสำหับ “ปก”
มีพรหมวิหาร คือ ธรรมประจำในของผู้ประเสริฐ คือ ผู้มีจิตใจยิ่งใหญ่ กว้างขวาง ดุจพรหม ๔ ประการ คือ
๑.เมตตา ความรัก คือ ความปรารถนา มีไมตรีจิต ต้องการช่วยเหลือในทุกคน ได้ประโยชน์และความสุข
๒.กรุณา ความสงสาร คือ อยากช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์ ใฝ่ใจที่จะปลดเปลื้องบำบัดความทุกข์ยาก เดือดร้อนของคนและสัตว์ทั้งปวง
๓.มุทิตา เบิกบาน คือ พลอยยินดี เมือเห็นผู้อื่น อยู่ดี มีสุข มีใจแช่มชื่นเบิกบาน เมื่อเห็นเขาทำความดีงาม ประสบความสำเร็จ ก้าวหน้า

 โดย   กระต่ายใต้เงาจันทร์   e-mail:: kataynoi21@hotmail.com   IP::   วันที่ 30 ก.ค. 2555 ( อ่าน 2339 ครั้ง)
 ความคิดเห็นที่ [1]

๑.พระพุทธพนจ์
ปญฺญวา พุทฺธิสมฺปนฺโน วิธานวิธิโกวิโท
กาลญฺญู สมยญฺญู จ ส ราชวสตึ วเสฯ
แปลความว่า นักปกครอง ต้องมีปัญญา มีจิตสำนึกสมบูรณ์ ฉลาดในการจัดกร วิธีทำงาน รู้จักกาลเวลา และมัยนิยม ผู้ประพฤติได้เช่นนั้น จึงสมควรอยู่ ในวงราชการ
สรุปความว่า นักปกครองที่ดี ต้องมีคุณสมบัติ ๕ ประการ คือ
๑.มีความรู้ มีสติปัญญา
๒.มีหูตากว้างไกล มีมิสัยทัศน์ไม่คับแคบ
๓.มีความคิด มีความไม่ประมาท
๔.มีความรอบคอบ มีความไม่ประมาท
๕.มีความรับผิดชอบ มีความเอาใจใส่ ไม่ดูดาย ไม่ทอดทิ้ง

อตฺตานํ นาติวตฺเตยฺย อธมฺมํ น สมาจเร
อติตฺเถ นปฺปตาเรยฺย อนตฺเถ น ยุโต สิยาฯ

แปลความว่า นักปกครองต้องไม่ลืมตัว
อย่ามัวประพฤติไมเป็นธรรม
อย่าถลำไปในที่ไม่เป็นท่า
อย่าใฝ่หาสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ฯ
โดย กระต่ายใต้เงาจันทร์     e-mail:: kataynoi21@hotmail.com     IP::    วันที่ 30 ก.ค. 2555

ความคิดเห็นที่ [2]

พระสงฆ์ผู้ร่วมเข้าฟังการบรรยายพิเศษ


โดย กระต่ายใต้เงาจันทร์     e-mail:: kataynoi21@hotmail.com     IP::    วันที่ 30 ก.ค. 2555

ความคิดเห็นที่ [3]

คณะสงฆ์ผู้ร่วมเข้าฟังการบรรยายพิเศษโดย กระต่ายใต้เงาจันทร์     e-mail:: kataynoi21@hotmail.com     IP::    วันที่ 30 ก.ค. 2555


ตั้งกระทู้ใหม / อ่านกระทู้ทั้งหมด
ข้อความ
รูปภาพ
ชื่อ**
อีเมล์
รหัสกันสแปม
   
 

 

 
 
 
:: วัดพระแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย ::
วัดพระแก้ว
เลขที่ 19 หมู่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร. 053-711385, 053-751875
ผู้เช้าชมเว็บ 190450 ครั้ง :: กำลังออนไลน์ 40 คน
Copyright © 2016 www.watphrakaew-chiangrai.com. All Rights Reserved. :: Design by Chiangrai Enter Soft::