:: เธงเธฑเธ”เธžเธฃเธฐเนเธเน‰เธง เธญ.เน€เธกเธทเธญเธ‡ เธˆ.เน€เธŠเธตเธขเธ‡เธฃเธฒเธข ::
วัดโพธิ์ Wat Pho |
 
 
แนวข้อสอบและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี สอบในสนามหลวงประจำปี2554
๑. ผู้ไม่รอบคอบทำงานผิดพลาดเพราะขาดธรรมหมวดไหน ? ตอบ : ธรรมมีอุปการะมาก
๒. ผู้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะมีธรรมอะไร ? ตอบ : ธรรมมีอุปการะมาก
๓. สติ ควรใช้เมื่อใด ? ตอบ : ในกาลทุกเมื่อ
๔. การรณรงค์เรื่องเมาไม่ขับ ส่งเสริมให้มีธรรมข้อใด ? ตอบ : สติ
๕. ข้อใด เป็นผลของสติและสัมปชัญญะ ? ตอบ : ให้เป็นคนรอบคอบ
๖. ถ้าสติเปรียบเหมือนดวงไฟ สัมปชัญญะจะเปรียบเหมือนอะไร ? ตอบ : แสงไฟ
๗. คนประมาท เพราะขาดธรรมอะไร ? ตอบ : สติ สัมปชัญญะ
๘. อะไร บั่นทอนสติและสัมปชัญญะ ? ตอบ : ยาบ้า
๙. คนขาดศีลธรรม เพราะไม่มีธรรมใดเป็นพื้นฐาน ? ตอบ : หิริ โอตตัปปะ
๑๐. คนมีโอตตัปปะมีลักษณะเช่นไร ? ตอบ : กลัวถูกลงโทษ
๑๑. หิริ ตรงกับข้อใด ? ตอบ : ละอายใจ
๑๒. ผู้มุ่งให้กาย วาจา ใจงดงาม ควรประพฤติธรรมอะไร ? ตอบ : ขันติ โสรัจจะ
๑๓. การก่อการร้ายเป็นเหตุให้โลกเดือดร้อน เพราะขาดธรรมข้อ ใด ? ตอบ : หิริ โอตตัปปะ
๑๔. ความงามอะไร ไม่ขึ้นอยู่กับกาลเวลา ? ตอบ : งามคุณธรรม
๑๕. ยิ้มได้เมื่อภัยมา เป็นลักษณะของคนมีธรรมข้อใด ตอบ : ขันติ โสรัจจะ
๑๖. เป็นเรืออย่าทิ้งท่า เป็นเสืออย่าทิ้งป่า สอนให้มีธรรมอะไร ? ตอบ : กตัญญู กตเวที
๑๗. ลักษณะของขันติ ? ตอบ : ทนทำงาน ทนต่อคาด่า ทนเจ็บป่วย
๑๘. บุพพการี ชื่อว่าหาได้ยาก เพราะถูกอะไรครอบงำ ? ตอบ : ความตระหนี่
๑๙. ผู้ทำอุปการะโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน คือใคร ?. ตอบ : บิดามารดา
๒๐. ชาวพุทธควรยึดถืออะไรเป็นที่พึ่งที่ระลึก ? ตอบ :ไตรรัตน์
๒๑. กตัญญูกตเวที หมายถึงใคร ? ตอบ : ผู้รู้จักตอบแทนคุณ
๒๒. . ที่เรียกว่าพระพุทธศาสนานั้น หมายถึงอะไร ? ตอบ : พระธรรมวินัย
๒๓. ผู้รู้ดีรู้ขอบและสอนผู้อื่นให้ปฏิบัติตาม คือใคร ? ตอบ : พระพุทธเจ้า
๒๔. พระธรรม คืออะไร ? ตอบ : คำสั่งสอน
๒๕. ข้อใดเป็นคุณของพระธรรม ? ตอบ : ป้องกันอบาย
๒๖. คำสอนที่เป็นหลักการในพระพุทธศาสนา ตรงกับข้อใด ? ตอบ : โอวาท ๓
๒๗. ข้อใดเป็นคุณของพระสงฆ์ ? ตอบ : สอนให้ทำความดี
๒๘. การเว้นจากทุจริตทั้งปวง เป็นคำสอนในลักษณะใด ? ตอบ : ศีล
๒๙. การฝึกสมาธิ ชื่อว่าปฏิบัติตามโอวาทของพระพุทธเจ้าข้อใด ตอบ : ทำใจให้ผ่องใส
๓๐. คำพูดที่ทำให้ผู้ฟังเจ็บช้าใจหรือบันดาลโทสะ ตรงกับข้อใด ?ตอบ : คำหยาบ
๓๑. โอวาทของพระพุทธเจ้า ข้อว่าไม่ทาความชั่วทั้งปวง ตรงกับ ข้อใด ? ตอบ : ศีล
๓๒. วจีสุจริตข้อใด ส่งเสริมให้เกิดความสมานฉันท์ ? ตอบ : ไม่พูดส่อเสียด
๓๓. การประพฤติสุจริต ตรงกับข้อใด ? ตอบ : ทำดี พูดดี คิดดี
๓๔. เห็นอย่างไร ชื่อว่าเห็นไม่ผิดจากคลองธรรม ? ตอบ : ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ
๓๕. ความดีความชั่วต่างกันอย่างไร ? ตอบ : ผลที่ได้รับ
๓๖. คนขายยาบ้า เพราะมีอะไรเป็นมูล ? ตอบ โลภะ
๓๗. หมู่คณะแตกร้าว เพราะวจีทุจริตข้อใด ? ตอบ : พูดส่อเสียด
๓๘. ข้อใด ไม่ใช่ลักษณะของโทสะ ? ตอบ : อยากได้ งมงาย
๓๙. คนไม่รู้จักพอในปัจจัย ๔ ตรงกับข้อใด ? ตอบ : คนมีโลภะ
๔๐. มีโทษมากและคลายช้า คือข้อใด ? ตอบ : โมหะ
๔๑. คนไม่รู้เหตุ ไม่รู้ผล ไม่รู้ดี ไม่รู้ชั่ว จัดเป็นคนเช่นไร ? ตอบ คนมีโมหะ:
๔๒. อโลภะ เป็นมูลของอะไร ? ตอบ : ทาน
๔๓. ข้อใด เป็นบัญญัติของสัตบุรุษ ? ตอบ : บำรุงบิดามารดา
๔๔. คนเช่นไร ชื่อว่าสัตบุรุษ ? ตอบ : ทำดี พูดดี คิดดี
๔๕. ข้อใด เป็นความหมายของคำว่าบุญ ? ตอบ : ชำระกิเลส
๔๖. เสียสละ ถือบวช ดูแลบิดามารดา เป็นธรรมหมวดใด ? ตอบ : สัปปุริสบัญญัติ
๔๗. การบริจาคสิ่งของช่วยผู้ประสบภัย จัดเข้าในข้อใด ? ตอบ ทานมัย:
๔๘. ความสุขกายสุขใจ เกิดจากการบาเพ็ญบุญกิริยาวัตถุข้อใด ? ตอบ : ให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา
๔๙. คบคนดี ฟังวจีท่าน วิจารณ์ปฏิบัติ ตรงกับข้อใด ? ตอบ : วุฒิธรรม
๕๐. สิ่ง เป็นเหตุให้เกิดสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ? ตอบ : สั่งสมบุญ
๕๑. การตั้งตนไว้ชอบ หมายถึงประพฤติเช่นไร ? ตอบ : ถูกศีลธรรม
๕๒. ความเจริญและความเสื่อมของบุคคล ขึ้นอยู่กับอะไร ? ตอบ : การปฏิบัติ
๕๓. ข้อใด ทำให้เกียรติยศดับสูญดุจจันทร์แรม ? ตอบ อคติ ๔:
๕๔. คนเช่นไร ไม่สามารถจะทรงความเที่ยงธรรมไว้ได้ ? ตอบ : มีความลำเอียง
๕๕. ผู้ใหญ่วางตนอย่างไร จึงเป็นที่เคารพยกย่องของผู้น้อย ? ตอบ : เว้นอคติ
๕๖. ให้รางวัลแก่คนไม่ควรให้เพราะเสน่หา จัดเป็นอคติข้อใด ? ฉันทาคติ
๕๗. คนที่รักทำผิดไม่ลงโทษ จัดเข้าในข้อใด ? ตอบ : ฉันทาคติ
๕๘. ผิดพลาดไปแล้ว พยายามกลับตัวเป็นคนดี ตรงกับข้อใด ? ตอบ : ปหานปธาน
๕๙. ความอยุติธรรมอันเกิดจากไม่รู้ข้อมูลที่แท้จริง ตรงกับข้อใด ตอบ โมหาคติ:
๖๐. จงรักษาความดี ดุจเกลือรักษาความเค็ม ตรงกับข้อใด ? ตอบ : อนุรักขนาปธาน
๖๑. ข้อใดตรงกับภาวนาปธาน? ตอบ : เพียรให้กุศลเกิด
๖๒. จาคะ ในอธิษฐานธรรม มีความหมายว่าอย่างไร ? ตอบ : สละสิ่งเป็นข้าศึกความจริงใจ
๖๓. สงบจิต พิชิตกิเลส หมายถึงอธิษฐานธรรมข้อใด ? ตอบ : อุปสมะ
๖๔. จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ เพราะมีธรรมหมวดใด ? ตอบ : อิทธิบาท ๔
๖๕. นักกีฬาฝึกฝนประสบความสำเร็จ เพราะมีธรรมข้อใด ? ตอบ : อิทธิบาท๔
๖๖. หมั่นทบทวนหาเหตุผลในสิ่งที่ทำ ตรงกับข้อใด ? ตอบ : วิมังสา
๖๗. เมตตา มีความหมายตรงกับข้อใด ? ตอบ : ปรารถนาให้เป็นสุข
๖๘. ควรแผ่พรหมวิหารข้อใด ไปยังสัตว์ผู้มีทุกข์ ? ตอบ : กรุณา
๖๙. เห็นเพื่อนได้เหรียญทอง ควรเจริญพรหมวิหารข้อใด ? ตอบ : มุทิตา
๗๐. ในการพิจารณาคดีความ ควรยึดธรรมข้อใดเป็นหลัก ? ตอบ : อุเบกขา
๗๑. ไม่เสียใจเมื่อผู้อื่นถึงความวิบัติ ชื่อว่าเจริญพรหมวิหารข้อ ใด ? ตอบ : อุเบกขา
๗๒. อริยทรัพย์ หมายถึงทรัพย์ในข้อใด ? ตอบ : ทรัพย์ภายใน
๗๓. ความไม่สบายกายไม่สบายใจ ชื่อว่าทุกข์ เพราะเหตุใด ? ตอบ : ทนได้ยาก
๗๔. ข้อใด เป็นอนันตริยกรรม ? ตอบ : ทำสงฆ์ให้แตกกัน
๗๕. กรรมข้อใด ห้ามสวรรค์ ห้ามนิพพาน ? ตอบ : อนันตริยกรรม
๗๖. ข้อใด ไม่นับเข้าในอานิสงส์ของการฟังธรรม ตอบ : ได้ความเพลิดเพลิน
๗๗. . สติในพละ ๕ เปรียบเทียบได้กับข้อใด ? ตอบ : หางเสือเรือ
๗๘. สังขารในขันธ์ ๕ ตรงกับข้อใด ? ตอบ ความคิดปรุงแต่ง
๗๙. ได้รู้เรื่องใหม่ เข้าใจเรื่องเก่า บรรเทาสงสัย เป็นผลของ อะไร ? ตอบ : ฟังธรรม
๘๐. รู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชา ภายหน้าเติบใหญ่ได้งานทา ตรงกับข้อใด ? ตอบ : เคารพในการศึกษา
๘๑. อยู่ให้เขาสบายใจ ไปให้เขาคิดถึง เพราะมีธรรมข้อใด ? ตอบ : สาราณิยธรรม
๘๒. คบคนให้ดูหน้า ซื้อผ้าให้ดูเนื้อ จัดเข้าในสัปปุริสธรรมข้อใด ? ตอบ : รู้จักบุคคล
๘๓. คนที่ใช้ชีวิตแบบพอเพียง ตรงกับหลักธรรมข้อใด ? ตอบ : มัตตัญญุตา
๘๔. ช้าเสียการ นานเสียกิจ จัดเข้าในสัปปุริสธรรมข้อใด ? ตอบ : รู้จักกาล
๘๕. เมื่อประสบโลกธรรม ๘ ควรทำอย่างไร ? ตอบ : รู้เท่าทันตามจริง
๘๖. จน เครียด กินเหล้า แล้วไม่ทำงาน จัดเป็นคนเช่นไร ? ตอบ : เกียจคร้าน
๘๗. บุญสำเร็จด้วยการช่วยขวยขวายในกิจที่ชอบ ตรงกับข้อใด ตอบ : เวยยาวัจจมัย
๘๘. ต่อหน้าสรรเสริญ ลับหลังนินทา เป็นลักษณะของมิตรเทียมประเภทใด ? ตอบ : คนหัวประจบ
๘๙. . มีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมด้าน เป็นลักษณะของมิตรประเภท ใด ? ตอบ : มิตรมีความรักใคร่
๙๐. มิตรเทียมเช่นไร ควรหลีกหนีให้ไกลสุด ? ตอบ : คนชักชวนให้ฉิบหาย
๙๑. เพื่อนที่ดี ไม่ควรปฏิบัติต่อเพื่อนอย่างไร ? ตอบ : ตามใจทุกอย่าง
๙๒. ห้ามชั่ว แนะดี ชี้ทางสวรรค์ เป็นมิตรประเภทใด ? ใคร่ ตอบ : มิตรแนะประโยชน์
๙๓. นิยมยกย่อง ปกป้องเชิดชูครู ไม่เจ้าชู้นอกใจ เป็นหน้าที่ ของใคร ? ตอบ : สามี
๙๔. การช่วยเหลือประโยชน์ส่วนรวม ตรงกับสังคหวัตถุข้อใด ? ตอบ : อัตถจริยา
๙๕. . เมื่อแพ้ย่อมเสียดายทรัพย์ เป็นโทษของอบายมุขข้อใด ? ตอบ: เล่นการพนัน
๙๖. ครูอาจารย์ ได้แก่บุคคลในทิศใด ? ตอบ : ทิศเบื้องขวา
๙๗. เกิดโรค ไม่รู้จักอาย ทอนกาลังสติปัญญา ตรงกับข้อใด ? ตอบ : ดื่มน้าเมา
๙๘. อยู่เลี้ยงกาย ตายเลี้ยงวิญญาณ เป็นหน้าที่ของใคร ? ตอบ : บุตรธิดา

 โดย   กระต่ายใต้เงาจันทร์   e-mail:: tamoko_29@hotmail.com   IP::   วันที่ 23 ต.ค. 2554 ( อ่าน 16898 ครั้ง)
 
ตั้งกระทู้ใหม / อ่านกระทู้ทั้งหมด
ข้อความ
รูปภาพ
ชื่อ**
อีเมล์
รหัสกันสแปม
   
 

 

 
 
 
:: วัดพระแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย ::
วัดพระแก้ว
เลขที่ 19 หมู่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร. 053-711385, 053-751875
ผู้เช้าชมเว็บ 190488 ครั้ง :: กำลังออนไลน์ 47 คน
Copyright © 2016 www.watphrakaew-chiangrai.com. All Rights Reserved. :: Design by Chiangrai Enter Soft::