วัดพระแก้ว เชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานกิจกรรมสวดมนต์วันเสาร์ที่ 25 กันยายน

เปิดอ่าน 995 ครั้ง

                        วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2553 กิจกรรมสวดมนต์ปฏิบัติธรรมวันเสาร์ ได้ย้ายมาที่พระอุโบสถวัดพระแก้ว เนื่องด้วยศาลาการเปรียญใช้เป็นที่จัดภัตตาหารถวายพระอุปัชฌาย์ 157 รูป จากจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 6 

                         มีผู้มาร่วมสวดมนต์ปฏิบัติทั้งสิ้น 140 คน พระครูสุธีสุตสุนทร นำสวดมนต์ทำวัตร เสร็จแล้ว ได้อัญเชิญบทสวดอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพชนมาสาธยายร่วมกัน คือ บทสวดพระอภิธรรม และปฏิจจสมุปบาท เนื่องในโอกาสเทศกาลปุพพเปตพลี ซึ่งเชื่อกันว่า ผู้ที่ตายไปเกิดในนรก ได้รับอนุญาตให้มารับกุศลจากญาติที่ยังมีชีวิตอยู่  ในหลาย ๆ แห่ง จึงมีบุญพิธีปุพพเปตพลี เช่น สลากภัตต์ ชิงเปรต เป็นต้น

                        หลังจากทำสมาธิ และแผ่เมตตาแล้ว พระอาจารย์จิระศักดิ์ เกตุธมฺโม ได้บรรยายธรรม เรื่อง ภพภูมิที่สามารถรับบุญที่ญาติอุทิศไปให้ และคุณธรรมของคนที่ยังมีชีวิตอยู่ คือสังคหวัตถุ 4 ชีวิตเราเนื่องด้วยกันและกัน คนที่ตายไปแล้วก็ทำบุญอุทิศตามไปให้ คนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็สงเคราะห์กันด้วยทาน ปิยวาจา อัตถจริยา และสมานัตตตา