วัดพระแก้ว เชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานกิจกรรมสวดมนต์วันเสาร์ที่ ๒๑ สิงหาคม

เปิดอ่าน 1025 ครั้ง

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา เป้นอีกวันหนึ่งซึ่งกิจกรรมสวดมนต์ปฏิบัติธรรมวันเสาร์ ณ ศาลาการเปรียญวัดพระแก้ว ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ในวันเสาร์นี้ มีผู้มาร่วมกิจกรรมทั้งหมด ๒๕๔ คน โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ๔ จากโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มาร่วมด้วยเป็นจำนวนมาก

        เมื่อพระครูสุธีสุตสุนทร ได้นำสวดมนต์ทำวัตรแล้ว พระมหาสมชาย  สัมมชีโว ได้บรรยายธรรม ถึงเรื่องจริต ๖ และจริต ๒ ว่าในพระพุทธศาสนา ได้จำแนกประเภทของจริต คือลักษณะนิสัยของบุคคล   ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค ได้แสดงไว้ ๖ ประเภท คือราคจริต โทสจริต โมหจริต วิตกจริต สัทธาจริต และ พุทธิจริต และได้แนะว่า ว่า ประเภทใด ควรทำกรรมฐานเเบบใด เน้นไปที่สมถกรรมฐานเป็นหลัก

        ส่วนในเนตติปกรณ์ ท่านแสดงไว้ ๒ ประเภท คือตัณหาจริต และทิฏฐิจริต ในสังคมปัจจุบัน คนส่วนใหญ่เหมาะที่ปฏิบัติแนววิปัสสนากัมมัฏฐาน เพราะโอกาสที่จะปฏิบัติให้ได้ฌานสมาบัติมาเป็นบาทให้เจริญวิปัสสนานั้นกระทำได้ยาก

       นอกจากนี้ พระอาจารย์ยังได้ตอบคำถามที่สมาชิกถามว่า ตายแล้วจิตไปไหน ว่า จิตไม่ได้ไปไหน เพราะจิตไม่มีรูปร่าง ไม่ไปไม่มา แต่มีการเกิดการดับต่อเนื่องอย่างรวดเร็ว การสมมติว่าตายก็คือจิตดับแล้วไปถือปฏิสนธิเกิดใหม่ในทันที ไม่ใช่การไป แต่เป็นการเกิดดับตามธรรมชาติของมันเอง ส่วนจะถือปฏิสนธิที่ใดนั้น ก็อยู่ที่จิตก่อนตายเป็นสำคัญ ถ้าจิตเป็นกุศล ก็ไปเกิดในสุคติภูมิ ถ้าจิตเป็นอกุศลก็ไปทุคติภูมิ  การเจริญสติจึงเป็นการฝึกจิตให้อยู่ในกุศลให้มาก ให้จิตคุ้นเคยกับกุศลให้มาก