วัดพระแก้ว เชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียนสามัคคีวิทยาคม ร่วมสวดมนต์เป็นจำนวนมาก

เปิดอ่าน 1156 ครั้ง

       กิจกรรมสวดมนต์ปฏิบัติธรรมทุกวันเสาร์ ณ ศาลาการเปรียญวัดพระแก้ว อำเภอเมืองเชียงราย ในวันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2553 ที่ผ่านมา มีพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นจำนวนมาก ทำให้ที่นั่งในศาลาแทบไม่พอ จำนวนผู้ร่วมสวดมนต์แยกได้ดังนี้

 1. พระภิกษุ                         6          รูป
 2. สามเณร                         2           รูป
 3.  ผู้ใหญ่ชาย                    35         คน
 4. ผู้ใหญ่หญิง                   112       คน
 5. เยาวชนชาย                   40        คน
 6.  เยาวชนหญิง                 60        คน
      
                       รวม 255  รูป/คน

         เป็นที่น่าสังเกตว่า มีนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
มาร่วมสวดมนต์ด้วยเป็นจำนวนมาก

      อนึ่ง พระมหาสมชาย สัมมชีโว ได้นำพาปฏิบัติกรรมฐาน และแสดงธรรม มีสาะที่สำคัญคือ การเลือกสรรกรรมฐานที่เหมาะกับจริตของแต่ละบุคคล  ถ้าเป็นตัณหาจริต   ควรเจริญสมถกรรมฐาน  ถ้าเป็นทิฏฐิจริต ควรเลือกวิปัสสนากรรมฐาน

ท่านยังได้แสดงเรื่องคุณธรรมที่คนดีบัญญัติไว้ (สัปปุริสบัญญัติ) 3 ประการ คือ
    1. ทาน  การแบ่งปัน การให้
    2. มาตาปิตุ อุปัฏฐาน การเลี้ยงดูบิดามารดา
    3. บรรพชา  การบวช ไม่ว่าจะบวชกายหรือบวชใจ
ในเรื่องการเลี้ยงดูบิดามารดา ท่านได้ยกนิทานเรื่องนกแขกเต้า มาแสดงด้วย