วัดพระแก้ว เชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปผลแบบสอบถาม ชมรมสวดมนต์วันเสาร์วัดพระแก้ว

เปิดอ่าน 1366 ครั้ง

 
สรุปผลแบบสอบถาม ชมรมสวดมนต์วันเสาร์วัดพระแก้ว
สำรวจเมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๒
-------------------------------
 
รายละเอียดผลแบบสอบถาม
จำนวน
 
n=๑๐๑
ร้อยละ
 
(%)
๑. อายุ
  • ระหว่าง ๖๑ ปีขึ้นไป
  • ระหว่าง ๕-๑๐ ปี
  • ระหว่าง ๑๑-๒๐ ปี
  • ระหว่าง ๒๑-๓๐ ปี
  • ระหว่าง ๓๑-๔๐ ปี
  • ระหว่าง ๔๑-๕๐ ปี
  • ระหว่าง ๕๑-๖๐ ปี


  ๓๐
  ๒๖
  ๑๔
   


  ๖.๙๓
  ๒๙.๗๐
  ๘.๙๒
  ๗.๙๒
  ๒๕.๗๔
  ๑๓.๘๖
   
  ๖.๙๓
  ๒. อาชีพ
   • อื่น ๆ
   • รับราชการ
   • ธุรกิจส่วนตัว
   • นักเรียน นักศึกษา


   ๒๔
   ๒๐
   ๔๑
    
   ๑๖


   ๒๓.๗๖
   ๑๙.๘๑
   ๔๐.๕๙
    
   ๑๕.๘๔
   ๓. รับทราบกิจกรรมสวดมนต์ปฏิบัติธรรม
    • วิทยุหรือสื่ออิเล็กโทรนิกส์
    • เพื่อนหรือญาติบอกกล่าว
    • ป้ายประชาสัมพันธ์


    ๕๙
    ๓๗


    ๕๘.๔๒
    ๓๖.๖๓
    ๔.๙๕
    ๔. การเดินทางมาร่วมกิจกรรม
     • มากับญาติหรือเพื่อน
     • เดินทางมาคนเดียว
     • มากับสมาชิกในครอบครัว
     ๒๘
     ๔๘
     ๒๕
     ๒๗.๗๓
     ๔๗.๕๒
     ๒๔.๗๕
     ๕. ความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงกิจกรรม (ตอบมากกว่า ๑ ข้อ )
      • ควรเพิ่มเวลาสวดมนต์
      • ควรลดเวลาสวดมนต์
      • ควรเพิ่มเวลานั่งสมาธิ
      • ควรลดเวลานั่งสมาธิ
      • ควรมีการบรรยายธรรมมากขึ้น
      • ที่เป็นอยู่ดีอยู่แล้ว      ๗๙
      ๑๕
      ๓๐      ๗๘.๒๒
      ๗.๙๒
      ๐.๙๙
      ๑๔.๘๕
      ๐.๐๐
      ๒๙.๗๐
      อภิปรายผล
       
                   ด้านการเดินทางมาร่วมกิจกรรม ส่วนใหญ่มากับสมาชิกในครอบครัว (ร้อยละ ๔๗.๕๒) รองลงมา คือ เดินทางมาคนเดียว (ร้อยละ ๒๗.๗๓) และอันดับสุดท้ายมากับญาติหรือเพื่อน (ร้อยละ ๒๔.๗๕)
       

      ข้อที่สมาชิกแสดงความเห็นเพื่อปรับปรุงกิจกรรมสวดมนต์
       
                  ๒. ควรเพิ่มวันสวดมนต์ เช่น ทุกวันเสาร์ และทุกวันพระ และน่าจะมีทำวัตรเช้าเพิ่มด้วย
                  ๑.ควรเน้นเรื่องศีล ๕ ผลของศีล ผลของการละเมิดศีล ๕ เพื่อให้เด็กที่ร่วมกิจกรรม เข้าใจพื้นฐาน มีความเกรงกลัวบาป
                   ด้านความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงกิจกรรมสวดมนต์ปฏิบัติธรรม (ตอบมากกว่า ๑ ข้อ) ส่วนใหญ่เห็นว่า ที่เป็นอยู่ดีอยู่แล้ว (ร้อยละ ๗๘.๒๒) รองลงมาคือ ควรมีการบรรยายธรรมมากขึ้น (ร้อยละ ๒๙.๗๐) และน้อยที่สุด คือ ลดเวลาสวดมนต์ (ร้อยละ ๐.๙๙)
                   พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๑๑-๒๐ ปี (ร้อยละ ๒๙.๗๐) รองลงมา คือ มีอายุระหว่าง ๔๑-๕๐ (ร้อยละ ๒๕.๗๔) ถัดรองลงมา คือ มีอายุระหว่าง ๕๑-๖๐ ปี (ร้อยละ ๑๓.๘๖) และอันดับสุดท้าย คือ มีอายุระหว่าง ๕-๑๐ ปี และมีอายุ ๖๑ ปีขึ้นไป (ร้อยละ ๖.๙๓)        ถือว่า ผู้ร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นเยาวชน
                  ด้านอาชีพ โดยส่วนใหญ่เป็นนักเรียน นักศึกษา(ร้อยละ ๔๐.๕๙ ) รองลงมา รับราชการ (ร้อยละ ๒๓.๗๖)
                   ด้านรับทราบกิจกรรมสวดมนต์ปฏิบัติธรรม ส่วนใหญ่ เป็นเพื่อนหรือญาติบอกกล่าว (ร้อยละ ๕๘.๔๒) รองลงมา คือ ป้ายประชาสัมพันธ์ (ร้อยละ ๓๖.๖๓) และน้อยที่สุดคือวิทยุหรือสื่ออีเล็กโทรนิกส์ (ร้อยละ ๔.๙๕)