วัดพระแก้ว เชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่งพระสงฆ์ ๕ รูปจำพรรษา ณ ประเทศอินเดีย

เปิดอ่าน 2162 ครั้ง

พระครูสุธีสุตสุนทร ผู้อำนวยการห้องเรียนวัดพระแก้ว มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา เปิดเผยว่า ในพรรษากาลปี ๒๕๕๓ นี้ คณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย โดยพระเดชพระคุณพระธรรมราชานุวัตร ได้มอบหมายให้ห้องเรียนวัดพระแก้ว คัดเลือกพระสงฆ์ในจังหวัดเชียงราย จำนวน ๕ รูป เพื่อเดินทางไปรับการอบรมหลักสูตรพระธรรมทูตภาคพิเศษที่ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ ๒๔ สิงหาคม ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

โครงการดังกล่าว ได้รับความอุปถัมภ์จากชมรมโพธิคยาวิชชาลัย ๙๘๐ เพื่อสนับสนุนให้พระสงฆ์ได้มีโอกาสไปศึกษาและรับการอบรม ณ สังเวชนียสถานทั้งในอินเดียและเนปาล จากสถานที่จริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเหล่าพระอรหันตสาวกเคยประทับอยู่ การได้ไปเยี่ยมเยียนกราบนมัสการสังเวชนียสถาน ศึกษาและปฏิบัติธรรม ณ สถานศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวเป็นโอกาสให้พระสงฆ์มีความรู้ ความเข้าใจและได้รับผลการปฏิบัติรวดเร็วยิ่งขึ้น  ทั้งนี้จะจำพรรษาที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ และจะกระทำสัตตาหะ (ไปพักที่อื่นได้ภายใน ๗ วัน) เพื่อไปพักปฏิบัติในสังเวชนียสถานอื่น ๆ ด้วยตลอดพรรษา

สำหรับพระสงฆ์จากจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย
๑. พระครูโอภาสเจตยารักษ์ เจ้าคณะตำบลโยนก อ.เชียงแสน พระนิสิตคณะพุทธศาสตร์ปีที่ ๔
๒. พระครูใบฎีกาสุวิทย์ กลฺยาโณ  วัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน
๓. พระสมุห์ปรีชา มหาปุญฺโญ รองเจ้าอาวาสวัดป่ายาง อ.แม่สาย
๔. พระมหาภัทรพล  อติเมโธ วัดเชตวัน (พระนอน) ต.เวียง อ.เมือง
๕. พระสมบัติ  ขิปฺปาภิญฺโญ  พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดป่าซาง อ.แม่จัน


พระสงฆ์ทั้ง ๕ รูป กำหนดเดินทางไปจำพรรษา(หลัง) ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม และเดินทางกลับในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓