วัดพระแก้ว เชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมรมสวดมนต์วันเสาร์ ถวายร่มแด่พระสงฆ๋

เปิดอ่าน 1256 ครั้ง

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ในฐานะตัวแทนชมรมสวดมนต์วันเสาร์วัดพระแก้ว ได้ถวายร่ม จำนวน ๒๕๐ คันแด่พระภิกษุสามเณรนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ห้องเรียนวัดพระแก้ว ณ ห้องเรียนวัดพระแก้ว

ตามที่ชมรมสวดมนต์วันเสาร์วัดพระแก้ว ได้มีกุศลเจตนาสร้างร่มจำนวน ๒๕๐ คัน เพื่อถวายแด่พระภิกษุสามเณรทีเดินทางมาจากวัดต่าง ๆ ทั่วจังหวัดเชียงราย เพื่อศึกษาเล่าเรียนที่วัดพระแก้ว นั้น บัดนี้ ได้ถวายร่มดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว อนึ่งค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างร่มในครั้งนี้ ตกคันละ ๘๓ บาท เป็นเงิน ๒๐,๗๕๐ บาท

จึงเจริญพรเพื่อทราบและอนุโมทนาบุญร่วมกัน
พระครูสุธีสุตสุนทร