วัดพระแก้ว เชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

พระสงฆ์ 306 รูปทำสังฆสามัคคีอุโบสถ ณ วัดเจ็ดยอด เชียงราย

เปิดอ่าน 1392 ครั้ง

              วันนี้ (26 กค. 53 วันอาสาฬหบูชา) พระสงฆ์ในเขตเทศบาลนครเชียงราย และปริมณฑล จำนวน 306 รูปได้กระทำอุโบสถฟังพระปาฏิโมกข์ ซึ่งเป็นนำเอาพระวินัย 227 ข้อของพระภิกษุมาทบทวนร่วมกัน ณ พระอุโบสถวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ตั้งแต่เวลา 12.00 - 14.00 น.  โดยมีพระมหาเพียรทอง อริยเมธี วัดพระแก้ว เชียงรายเป็นองค์แสดง

             การฟังพระปาฏิโมกข์ทุก 15 วัน เป็นวินัยหนึ่งของพระภิกษุ ในเฉพาะในเขตจังหวัดเชียงราย คณะสงฆ์ได้กำหนดให้มีการประชุมลงฟังพระปาฏิโมกข์ร่วมกันตลอดปี ผลัดเปลี่ยนไปตามวัดต่าง ๆ โดยถือเอาวัดเจ็ดยอด เป็นวัดเริ่มต้นในวัดอาสาฬหบูชาของทุกปี

           คณะสงฆ์จะประชุมกระทำอุโบสถ ณ วัดพระแก้ว ในวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2553 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9