วัดพระแก้ว เชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ครูบาบุญชุ่มถวายทุนการศึกษาสงฆ์ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

เปิดอ่าน 2847 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๕๓ ที่ผ่าน ครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร ได้ให้ลูกศิษย์นำปัจจัยจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท มามอบถวายแด่พระเดชพระคุณพระธรรมราชานุวัตร เพื่อเป็นกองทุนบริหารจัดการโครงการขยายห้องเรียนวัดพระแก้ว มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรในเขตจังหวัดเชียงราย

เมื่อปี ๒๕๕๒ ครูบาบุญชุ่ม ได้มอบถวายปัจจัยจำนวนดังกล่าวเพื่อเป็นบำรุงการศึกษาของสงฆ์เช่นเดียวกัน

โครงการขยายห้องเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตั้งอยู่ที่วัดพระแก้ว ตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ ผลิตพุทธศาสตรบัณฑิตไปแล้ว ๓ รุ่น คณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย มีโครงการยกฐานะห้องเรียนวัดพระแก้ว เป็นวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย เพื่อเฉลิมฉลอง ๗๕๐ ปีเมืองเชียงราย ในปี ๒๒๕๔ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนาให้มีความรู้ความสามารถที่จะสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาต่อไป