วัดพระแก้ว เชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าคณะอำเภอแม่จัน อายุ 77 สอบบาลีได้

เปิดอ่าน 1559 ครั้ง

คณะสงฆ์เชียงราย จัดมุทิตาจิตผู้สอบบาลีได้
 
 คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนจังหวัดเชียงราย กำหนดจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่พระภิกษุสามเณรผู้สอบพระปริยัติธรรมแผนกบาลีได้ ประจำปี ๒๕๕๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ อาคารสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดพระแก้ว  อำเภอเมืองเชียงราย
 
พระครูสุธีสุตสุนทร ผู้อำนวยการ มจร.ห้องเรียนวัดพระแก้ว โครงการวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย เจริญพรว่า
การศึกษาภาษาบาลี เป็นการศึกษาที่สำคัญของคณะสงฆ์ไทย เพราะเป็นภาษาที่รักษาพระพุทธพจน์ พระมหากษัตริย์ไทยแต่โบราณจึงทรงสนับสนุนการศึกษาภาษาบาลี และทรงยกย่องพระภิกษุสามเณรที่สอบได้
 
ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓ ได้มีพระภิกษุสามเณรชาวเชียงราย สอบบาลีได้ตั้งแต่ประโยคสูงสุด คือ ประโยคเปรียญธรรม ๙ ลงมา คือ ประโยค ป.ธ. ๙ สอบได้จำนวน ๓ รูป ประโยค ป.ธ.๘ จำวน ๒ รูป, ป.ธ.๖ จำนวน ๓ รูป ป.ธ.๕ จำนวน ๔ รูป, ป.ธ.๔ จำนวน ๑ รูป, ป.ธ.๓ จำนวน ๖ รูป และ ประโยค ๑-๒ จำนวน ๔๑ รูป
 
โดยเฉพาะประโยค ป.ธ.๕ มีพระสงฆ์ที่มีอายุพรรษามากสอบได้ด้วย คือ หลวงพ่อพระครูธีรธรรมวิวัฒน์
เจ้าคณะอำเภอแม่จัน อายุ ๗๗ ปี พรรษา ๕๗ นับเป็นพระสงฆ์ที่ใคร่ในการศึกษาเป็นแบบอย่างแก่คนทั่วไป
 
เพื่อแสดงมุทิตาจิตแก่พระภิกษุสามเณรดังกล่าว คณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย จึงกำหนดจัดงานตามวันเวลาดังกล่าว