วัดพระแก้ว เชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดเรียนบาลีของวัด

เปิดอ่าน 1121 ครั้ง

ด้วยพระเดชพระคุณ พระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว มีนโยบายให้พระภิกษุสามเณรได้ศึกษาภาษาบาลี ซึ่งเป็นภาษาที่รักษาพระพุทธพจน์ ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ นี้ วัดพระแก้ว จึงได้จัดการเรียนการสอนภาษาบาลีภาคพิเศษขึ้น ในช่วงเวลาค่ำ คือตั้งแต่
๑๗.๓๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น.

ในภาคเช้า ถึงเย็น พระภิกษุสามเณร จะเข้าเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา และมหาวิทยาลัยสงฆ์ จนถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. และเข้าเรียนภาษาบาลีในช่วงค่ำดังกล่าว

อนึ่ง แต่ละวัน จะมีพระภิกษุสามเณรทั่วจังหวัดเชียงราย เดินทางมาศึกษาที่วัดพระแก้ว จำนวนมาก เพราะวัดพระแก้ว มีสถานศึกษาทั้งระดับมัธยม และปริญญาตรี คือ
๑. โรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา เปิดสอน ม.๑ - ม.๖ มีนักเรียน  ๓๑๘ รูป
๒. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ห้องเรียนวัดพระแก้ว เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
     มีพระนิสิต  ๒๑๙ รูป นักศึกษาคฤหัสุ์ ๑๙๘ คน