ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติผู้มาร่วมสวดมนต์ปฏิบัติธรรมวันเสาร์ในรอบปี

เปิดอ่าน 880 ครั้ง

เดือน
พระภิกษุ
สามเณร
อุบาสก
อุบาสิกา
เยาวชนชาย
เยาวชนหญิง
รวม
มิถุนายน ๕๒
๑๗
๙๕
๑๗๙
๔๙
๕๗
๔๐๔
กรกฎาคม ๕๒
๑๗
๒๖
๖๘
๒๓๐
๕๐
๖๒
๔๕๓
สิงหาคม ๕๒
๑๓
๒๖
๑๐๑
๓๕๙
๗๐
๑๑๒
๖๘๑
กันยายน ๕๒
๑๕
๒๗
๑๑๐
๓๒๕
๖๘
๘๐
๖๒๕
ตุลาคม ๕๒
๑๓
๒๓
๑๐๓
๓๑๐
๘๕
๗๐
๖๐๔
พฤศจิกายน ๕๒
๑๑
๑๒
๙๔
๒๔๗
๖๑
๕๔
๔๗๙
ธันวาคม ๕๒
๑๕
๒๘
๘๖
๒๕๔
๔๘
๓๗
๔๖๘
มกราคม ๕๓
๒๒
๑๐๕
๓๖๖
๗๖
๙๐
๖๖๘
กุมภาพันธ์ ๕๓
๒๐
๙๑
๒๕๗
๕๐
๕๑
๔๗๗
มีนาคม ๕๓
๑๐
๒๑
๙๐
๒๘๑
๔๔
๔๘
๔๙๔
เมษายน ๕๓
๑๐
๒๑
๙๐
๒๓๑
๓๖
๔๙
๔๓๗
พฤษภาคม ๕๓
๑๑
๑๙
๗๘
๓๐๙
๕๗
๔๑
๕๑๕
มิถนายน ๕๓
๒๑
๙๔
๓๘๙
๖๙
๑๐๗
๖๘๘
รวมทั้งสิ้น
๑๔๗
๒๘๓
๑๒๐๕
๓๗๓๗
๗๖๓
๘๕๘
๖๙๙๓