ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อพระสงฆ์วัดพระแก้ว ประจำปี 2553

เปิดอ่าน 1668 ครั้ง

รายชื่อพระสงฆ์วัดพระแก้ว ประจำปี 2553

ที่

ชื่อ - ฉายา

พรรษา

โทรศัพท์

หมายเหตุ

1

พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน)

45

081-883-1484

จล.

2

พระครูพิพัฒน์รัตนพงศ์ (บุญมี วิสารโท)

31

089-851-7282

รจล.

3

พระครูศรีรัตนากร (ทองสุข ปญฺญาสโข)

29

089-851-3530

ผจล. (การศึกษา)

4

พระครูสุธีสุตสุนทร (สมพงษ์ สิริมงฺคโล)

20

089-429-6255

ผจล. (เผยแผ่)

5

พระครูสิริรัตนสุนทร (เทวัญ สิริเทโว)

20

081-960-6836

ผจล.(ปกครอง)

6

พระครูรัตนปริยัตยาทร (ทองสุข สุมโน)

20

081-672-4950

ผจล.

(สาธารณูปการ)

7

พระสนั่น ปญฺญาวชิโร

23

084-367-7932

 

8

พระมหาบุญเหลือ เสสปุญโญ

19

087-192-2737

 

9

พระมหาพงษ์ศักดิ์ ฐิตวีโร

16

087-717--0723

 

10

พระมหาเพียรทอง อริยเมธี

14

087-660-7051

 

11

พระครูวินัยธรอดุลย์ อภินนฺโท

13

089-853-7996

 

12

พระสมพงษ์ วชิรเมธี

8

087-185-9325

 

13

พระจำรัส ขนฺติยุตฺโต

6

081-473-0938

 

14

พระชาญวิทย์ อุตฺตมวํโส

2

081-436-2726

 

15

พระจิระศักดิ์ เกตุเมโธ

2

085-960-3431

 

16

พระศรีนวล ตนฺติสาโร

1

083-577-4065