วัดพระแก้ว เชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

พุทธศาสนิกชนเชียงราย สนใจเข้าวัดปฏิบัติธรรมมากขึ้น

เปิดอ่าน 1770 ครั้ง

         พระครูสุธีสุตสุนทร ผู้อำนวยการ มจร.ห้องเรียนวัดพระแก้ว ประธานดำเนินการโครงการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมวันเสาร์ เปิดเผยว่า จากการเก็บสถิติพุทธศาสนิกชนผู้มาร่วมสวดมนต์ปฏิบัติธรรมทุกวันเสาร์ ณ ศาลาการเปรียญวัดพระแก้ว ในรอบปีที่ผ่านมา คือตั้งแต่วันเสาร์ที่ 6 เดือนมิถุนายน 2552 ถึงสิ้นสุดเสาร์ที่ 26 เดือนมิถุนายน 2553 พบว่า มีผู้มาร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 6,993 คน เฉลี่ยเสาร์ละ 127 คน  แบ่งเป็นผู้ใหญ่ชาย 1,205 คน ผู้ใหญ่หญิง 3,737 คน เด็กชาย 763 คน และเด็กหญิง 858 คน ที่เหลือเป็นพระภิกษุสามเณรของวัดพระแก้ว โดยเฉพาะในวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน และ 3 กรกฎาคม ที่ผ่านมา มีผู้ร่วม สวดมนต์ปฏิบัติธรรม 191 คนและ 219 คน ตามลำดับ         ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2551-2552 ซึ่งมีผู้ร่วมกิจกรรมเฉลี่ยเสาร์ละ 70 คน พบว่า มีผู้ร่วมสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่า
  
       โครงการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมทุกวันเสาร์ได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2547 โดยได้เชิญชวนพุทธศาสนิกชนนำบุตรหลานมาร่วมสวดมนต์ปฏิบัติธรรม ทุกวันเสาร์ ณ วัดพระแก้ว ตั้งแต่เวลา  18.30 น. ถึง 20.00 น. ทั้งนี้ เพื่อให้ครอบครัวได้มีโอกาสทำกิจกรรมทางศาสนาร่วมกัน อันจะเป็นการสร้างครอบครัวให้เข้มแข็ง เป็นพื้นฐานให้สังคมสันติสุขสืบไป