วัดพระแก้ว เชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

กําหนดสวดพระอภิธรรม พิธีบําเพ็ญกุศลศพ พระธรรมราชานุวัตร

เปิดอ่าน 0 ครั้ง

กําหนดสวดพระอภิธรรม พิธีบําเพ็ญกุศลศพ พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสสโน ป.ธ.๖) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว อดีตผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 5

อดีตหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ ๔ ณ ศาลาบําเพ็ญกุศลอนุสรณ์ เชิด-อมรา มุนิกานนท์ ชั้น ๒

วัดพระแก้ว ตําบลเวียง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

15.30 น. คณะสงฆ์ พุทธศาสนิกชน พร้อมกัน ณ บริเวณฟรี

20.00 น. ประกอบพิธีสวดพระอภิธรรม

- ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

- พิธีกรสงฆ์กล่าวว่าคําบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์จํานวนรูป สวดพระอภิธรรม พิธีกรสงฆ์อาราธนาธรรม

- พระสงฆ์เถระแสดงพระวรมเทศนา

- ไทยผ่านตัวบังสุก

- พระสงฆ์พิจารณาผ้าไตรบังสุกุล

- พิธีกรสงฆ์กล่าวนคําถวายมากปัจจัยประเคนไทยบรม

- พระสงฆ์อนุโมทนา

- ประธานในพิธีกรวดน้ํา รับพร

- โล่าวคําแผ่เมตต! กราบลาพระรัตนตรัย

- ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระแก้วไวยาวัจกร

กล่าวอนุโมทนาขอบคุณ