วัดพระแก้ว เชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2557

เปิดอ่าน 1278 ครั้ง

 วัดพระแก้ว และ เทศบาลนครเชียงราย


จัดโครงการ : บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2557

(เพื่อศึกษาต่อโรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับชั้น ม.1 - ม.6
           
   รับสมัคร :   *  เยาวชนชายที่จบชั้น ป.6 อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป รับไม                                                    *  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2557
                                   *  สมมัครได้ที่ วัดพระแก้ว โทร. 053 - 718535 , 089 - 8513530
                                                                เทศบาลนครเชียงราย โทร. 053 - 711333 - 4
                                   * บรรพชาเป็นสามเณร วันที่ 1 เมษายน 2557


หลักฐานการสมัคร ; 

1. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 2. วัฒิการศึกษา (ใบ ปพ.1 หรือเอกสารรับรอง) 1 ฉบับ 3. ใบสูติบัตร 1 ฉบับ 4. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ