วัดพระแก้ว เชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานกิจกรรมสวดมนต์วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม

เปิดอ่าน 2423 ครั้ง

วันเสาร์ที่ 9 กรกฏาคม 2554 กิจกรรมสวดมนต์ปฏิบัติธรรมวันเสาร์ของวัดพระแก้ว ได้ดำเนินไปตามปกติ มีผู้ร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยพระภิกษุ 2 รูป สามเณร 7 รูป ผู้ใหญ่ชาย 22 คน ผู้ใหญ่หญิง 100 คน เด็กชาย 12 คน เด็กหญิง 29 คน รวมทั้งสิ้น 172 รูป/คน

       อ.สุรวุฒิ วนาภรณ์ นำธรรมบทมาเล่าเรื่องพระกาฬุทายีอวดเก่งว่าแสดงธรรมดีกว่าพระโมคคัลลานะพระสารีบุตร แต่พอเอาจริง ทำไม่ได้ พระพุทธเจ้าตรัสว่า มนต์ที่ไม่ท่องจำเป็นมลทิน

        พระมหาบุญเหลือ เสสปุญฺโญ ได้สนทนาธรรมแก่สมาชิก เรื่องกิจกรรมของห้องเรียนวัดพระแก้ว มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย การจัดการเรียนการสอน การสวดมนต์ การปฏิบัติธรรม

         พระครูสุธีสุตสุนทร ได้แนะนำเรื่องการทำบุญด้วยปัญญาของตนเอง ไม่จำเป็นต้องทำตามประเพณีหรือทำเหมือนคนอื่นทำ ทำด้วยจิตที่เป็นอสังขาริก คือคิดได้เอง ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ชาวพุทธนิยมถวายเทียน ถวายหลอดไฟ มากมายเกินความจำเป็นของวัด วัดไม่ได้ใช้ประโยชน์  ควรที่จะได้หาบุญวิธีอื่น ๆ ทำบ้าง ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์จริง ๆ ที่วัดต้องการ พระภิกษุสามเณรต้องการ

            นอกจากจะเป็นการทำบุญที่ได้ประโยชน์แก่ผู้รับแล้ว ผู้ให้ก็ได้บุญมากด้วย