วัดพระแก้ว เชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

มจร.วัดพระแก้ว ร่วมกับ สนง.วัฒนธรรม สนง.พุทธ จัดอ่านปั๊บสา

เปิดอ่าน 2176 ครั้ง

                               เนื่องในวันวิสาขบูชา ปี 2554 โครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดพระแก้ว ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย ได้จัดทำโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสนองนโยบายของพระเดชพระคุณพระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว และนายสมชัย หทยะตันติ ที่ประสงค์ให้มีการอนุรักษ์ตั๋วเมือง ส่งเสริมให้ประชาชนเรียนรู้ตัวอักษรล้านนา อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญยิ่ง ในการนี้ จึงได้เริ่มโครงการด้วยการเชิญชวนผู้ที่สามารถอ่านตั๋วเมือง มาอ่านคัมภีร์ (ปั๊บสา) ร่วมกัน ในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโครงการห้องเรียนวัดพระแก้ว บนดอยจำปี 

                               นอกจากนั้น ยังมีการแสดงนิทรรศการ และกิจกรรมอื่น ๆ ด้วย