วัดพระแก้ว เชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานกิจกรรมวันธรรมสวนะที่ 19 มกราคม

เปิดอ่าน 953 ครั้ง

                     วันพุธที่ 19 มกราคม 2554 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 4 (เหนือ) เป็นวันพระที่ตรงกับวันเป็งปุ๊ด และวันสี่เป็ง ซึ่งมีประเพณีตักบาตรเที่ยงคืน และประเพณีทานข้าวใหม่หลังการเก็บเกี่ยว

                    วันพระวันนี้ มีผู้มาร่วมทำกิจกรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดพระแก้ว ประกอบด้วยพระสงฆ์ 8 รูป อุบาสก 20 คน อุบาสิกา 46 คน เยาวชนชาย 2 คน ร่วม 76 รูป/คน
ผู้แสดงพระธรรมเทศนา คือ พระครูวินัยธรอดุลย์  ซึ่งได้แสดงความสำคัญของวันเพ็ญเดือนสี และสาราณียธรรม 6 ประการ ว่า เป็นธรรมที่ส่งเสริมความสามัคคีให้เกิดในหมู่คณะ ผู้ใดมีสาราณิยธรรม ย่อมมีความเจริญรุ่งเรือง กล่าวคือ
               1. มีความคิด คือมโนกรรมที่มีเมตตาต่อกัน
                2. มีคำพูด คือวจีกรรม ประกอบด้วยเมตตาต่อกัน
                3. มีการทำ คือ กายกรรมที่ประกอบด้วยเมตตาต่อกัน
               4. มีสาธารณโภคี คือแบ่งสรรผลประโยชน์ร่วมกัน ไม่เห็นแก่ตัว
               5. มีสีลสามัญญตา คือ มีกฏเกณฑ์ ข้อปฏิบัติเหมือนกัน เอาระเบียบวินัยร่วมกัน
                6. มีทิฏฐิสามัญญตา  คือ ปรับความเห็นให้ไปด้วยกัน ยอมรับความคิดเห็นที่แตก
                   ต่าง ไม่เอาความเห็นตนเป็นใหญ่