วัดพระแก้ว เชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สงฆ?น่าน สร้างอาคารเรียน มจร. ๔๗ ล้านบาท

เปิดอ่าน 954 ครั้ง

                           คณะสงฆ์จังหวัดน่าน มีฉันทานุมัติร่วมกันที่จะพัฒนาการศึกษาของสงฆ์ในจังหวัด ได้รับอนุมัติเปิดโครงการห้องเรียนมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง มาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๕ มีนิสิตศึกษาอยู่ ๔๐๐ รูป/คน  แม้ภายในวัดพระธาตุแช่แห้งจะมีพื้นที่กว้างขวาง  แต่อาคารเรียนที่มีอยู่ก็ไม่เพียงพอ คณะสงฆ์และประชาชนชาวน่าน จึงได้พร้อมใจกัน จะจัดสร้างอาคารเรียนของคณะสงฆ์ เพื่อยกสถานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ในปี ๒๕๕๔  เป็นอาคาร ๓ ชั้น มี ๒๐ ห้อง พื้นทีใช้สอย ๔,๗๙๔ ตารางเมตร งบประมาณเฉพาะตัวอาคาร ๔๗,๙๔๐,๐๐๐ บาท รวมค่าอื่นด้วย เป็นเงิน ๖๐,๕๖๙,๐๐๐ บาท

                        ประชาชนชาวน่าน จะได้ร่วมกันสรรหาเงินจำนวนดังกล่าว เพื่อสร้างอนุสรณ์สำคัญให้แก่จังหวัดสืบไป