วัดพระแก้ว เชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการสัมมนาเรื่องศึกษาเชิงลึกแดนพุทธภูมิ

เปิดอ่าน 891 ครั้ง

                     วันนี้ (23 ธันวาคม 2553) เวลา 13.00 น. โครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา วัดพระแก้ว โดยสาขาวิชาพระพุทธศาสนา ได้จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การศึกษาและปฏิบัติธรรมเชิงลึก ณ แดนพุทธภูมิ" เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร สาขาพุทธศาสตร์ โดยได้อาราธนาพระสงฆ์ 5 รูป ที่ส่งไปศึกษาปฏิบัติธรรม ณ แดนพุทธภูมิ เป็นเวลา 3 เดือน มาเป็นวิทยากร แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ ที่ได้ไปศึกษาปฏิบัติธรรม ในประเทศอินเดีย ตามลักษณะของการจัดการความรู้ เกิดการรับรู้ร่วมกัน

                    พระทั้ง 5 รูปได้นำความรู้ประสบการณ์ต่าง ๆมาแลกเปลี่ยนอย่างกว้างขวาง โดยได้ศึกษาทุกแง่มุม ที่เกี่ยวข้องทางศาสนา เช่น เรื่องพุทธภูมิศึกษา ไตรปิฏกศึกษา อินเดียศึกษา ภาษา ประเพณีวัฒนธรรม ทั้งในห้องเรียน และการศึกษาจริงจากพื้นที่ เช่น ไปศึกษาตามพุทธสถานแต่ละแห่งในทุกแง่มุม

                    มีผู้ร่วมสัมมนาประมาณ 130 รูป/คน ทั้งพระนิสิตและนักศึกษาคฤหัสถ์ที่ศึกษาสาขาวิชาพระพุทธศาสนา

                    ท่านที่สนใจซีดีเสียงการสัมมนาดังกล่าว สามารถแสดงความจำนงได้ที่พระครูสุธีสุตสุนทร