วัดพระแก้ว เชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการบูรณะอาคารวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

เปิดอ่าน 922 ครั้ง

          วันนี้ (3 พฤศจิกายน 2553) เวลา 12.30 น. คณะกรรมการบูรณะอาคารวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ได้ประชุม ณ ห้องประชุมห้องเรียนวัดพระแก้ว (ศาลากลางจังหวัดหลังเดิม) บนดอยจำปี ถนนฤทธิประศาสน์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย เพื่อปรึกษาหารือแนวทางในการบูรณะศาลากลางจังหวัดหลังเดิม เพื่อใช้เป็นศูนย์ปฏิบัติงานของคณะสงฆ์และวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

        สาระสำคัญของการประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย

     1. แจ้งมติคณะกรรมการวางผังแม่บทศูนย์ราชการจังหวัดเชียงราย ซึ่งได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2552 เห็นชอบตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงรายเสนอ โดยให้ศาลากลางจังหวัดหลังเดิม เป็นศูนย์ปฏิบัติงานของคณะสงฆ์ เพื่อพัฒนาเป็นวิทยาลัยสงฆ์เชียงรายต่อไป

     2. นายสุเมธ  แสงนิ่มนวล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในขณะนั้น ได้ประกอบพิธีทำบุญ ณ ศาลากลางจังหวัดหลังเดิม และได้กล่าวมอบศาลากลางจังหวัดให้คณะสงฆ์ในวันที่ 9 สิงหาคม 2553 และได้มีคำสั่งให้ส่วนราชการต่าง ๆ ย้ายสำนักงานไปที่ศาลากลางจังหวัดหลังปัจจุบัน ตั้งแต่วันดังกล่าว

     3. ด้วยศาลากลางจังหวัดหลังเดิม ได้ใช้มามากกว่า 40 ปี คณะกรรมการบูรณะอาคาร ฯ จึงได้มีมติปรับปรุงบูรณะ ดังนี้
         3.1 ระยะที่ 1  ประกอบด้วย ปรับปรุงแท้งค์น้ำ ระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า ทำกำแพงเพื่อแบ่งเบาการดูแลความปลอดภัย ทำห้องน้ำ 2 หลังให้เพียงพอแก่ความต้องการ และตกแต่งภายในอาคาร ประกอบด้วยขัดพื้น ทาสี รื้อย้ายเฟอร์นิเจอร์ ปรับห้องให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ ให้ไช้การได้ในระยะต้น
         3.2. ระยะที่ 2 ซ่อมแซมหลังคา และทาสีภายนอกอาคาร  ทำโรงฉัน ฯลฯ

      4. คณะกรรมการผู้เข้าประชุม ได้แสดงเจตจำนงร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะอาคารหลายท่าน เช่น พระเดชพระคุณ พระราชสิทธินายก เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย รับเป็นเจ้าภาพขัดพื้นทางเดินชั้นที่ 1 ทั้งหมด รวม 60,000 บาท รายนามเจ้าภาพ จะได้แจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

      อนึ่ง ที่ประชุมมีมติให้ประกอบพิธีทำบุญในวันที่ 26 มกราคม 2554 ซึ่งเป็นวันที่พญาเม็งราชมหาราช ได้สร้างเมืองเชียงราย เพื่อเริ่มต้นการเฉลิมฉลอง 750 ปีเมืองเชียงราย โดยในวันดังกล่าว จะได้อาราธนาพระเดชพระคุณ พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มารับมอบอาคารด้วย