ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมรมสวดมนต์วันเสาร์ร่วมสวดมนต์บนศาลากลางจังหวัด

เปิดอ่าน 1721 ครั้ง

                    ด้วยจังหวัดเชียงราย ได้ย้ายส่วนราชการ ไปที่ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ และได้มอบอาคารและบริเวณศาลากลางจังหวัดหลังเดิม บนดอยจำปี ให้เป็นที่ตั้งของโครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดพระแก้ว ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆ์ และคณะสงฆ์จะได้พัฒนาเป็นวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย เพื่อเฉลิมฉลอง 750 เมืองเชียงราย ต่อไป

                    นอกจากจะเป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษาของสงฆ์แล้ว คณะสงฆ์จะได้พัฒนาเป็นพุทธสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ที่คุ้มครองเมืองเชียงราย เพราะในเขตเมืองเชียงราย มีดอยหลักอยู่ 3 ดอย คือ ดอยทอง ดอยงำเมือง และดอยจำปี   ดอยทองและดอยงำเมืองเป็นพุทธสถานแล้ว ยังแต่ดอยจำปี  ซึ่งจะได้พัฒนาเป็นพุทธสถานกลางของเมืองเชียงราย ใช้จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาต่าง ๆ ต่อไป

                     ชมรมสวดมนต์วันเสาร์วัดพระแก้ว ประสงค์จะร่วมบุญดังกล่าว จึงได้กำหนดชักชวนมวลสมาชิกไปร่วมสวดมนต์ปฏิบัติธรรม ณ อาคารศาลากลางจังหวัดหลังเดิมบนดอยจำปี ในวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2553 ซึ่งเป็นวันออกพรรษาและวันปิยมหาราช

                      จึงประกาศให้สมาชิกและผู้ประสงค์ในบุญ ได้ร่วมสวดมนต์ปฏิบัติธรรมร่วมกันตั้งแต่เวลา 18.00 -20.00 น. ในวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม ดังกล่าว