ข่าวประชาสัมพันธ์

สอบนักธรรมชั้นตรี

เปิดอ่าน 1152 ครั้ง

                     วัดพระแก้ว อ.เมืองเชียงราย เป็นสนามสอบนักธรรมชั้นตรี สำหรับพระภิกษุสามเณร ในวันที่ 17 - 18 - 19 และ 20 ตุลาคม 2553 ซึ่งมีผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 77 รูป

                      นักธรรมชั้นตรีในเขตอำเภอเมืองเชียงราย ส่วนใหญ่ คือ จำนวน 249 รูป จะสอบที่วัดฝั่งหมิ่น