วัดพระแก้ว เชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการประชุมคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย

เปิดอ่าน 1193 ครั้ง

           วันนี้ (5 ตุลาคม 2553) คณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย ได้ประชุมสมัยสามัญ ณ ห้องประชุมวัดพระสิงห์ อ.เมืองเชียงราย โดยมีเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ สนง.พุทธ สนง.วัฒนธรรม พุทธสมาคม และ ผอ.มจร.ห้องเรียนวัดพระแก้ว ร่วมประชุม ร่วม ประมาณ 75 รูป/คน

            เรื่องสำคัญที่พิจารณาในที่ประชุม คือ การดำเนินการสอบธรรมสนามหลวงประจำปี 2553 อธิกรณ์ที่เกิดขึ้น และการพัฒนาศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังเดิมให้เป็นที่ตั้งของโครงการวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย เฉลิมฉลอง 750 ปีเมืองเชียงราย

            ในการนี้ พระครูสุธีสุตสุนทร ผู้อำนวยการห้องเรียนวัดพระแก้ว ได้เสนอรายงานความคืบหน้าการจัดการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ห้องเรียนวัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย ความคืบหน้าของการขอจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย และแผนการพัฒนาศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังเดิม เพื่อเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยสงฆ์ให้ประชุมทราบ