:: เธงเธฑเธ”เธžเธฃเธฐเนเธเน‰เธง เธญ.เน€เธกเธทเธญเธ‡ เธˆ.เน€เธŠเธตเธขเธ‡เธฃเธฒเธข ::
วัดโพธิ์ Wat Pho |
 
 
สรุปผลแบบสอบถาม ชมรมสวดมนต์วันเสาร์วัดพระแก้ว


 
สรุปผลแบบสอบถาม ชมรมสวดมนต์วันเสาร์วัดพระแก้ว
สำรวจเมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๒
-------------------------------
 
รายละเอียดผลแบบสอบถาม
จำนวน
 
n=๑๐๑
ร้อยละ
 
(%)
๑. อายุ
  • ระหว่าง ๖๑ ปีขึ้นไป
  • ระหว่าง ๕-๑๐ ปี
  • ระหว่าง ๑๑-๒๐ ปี
  • ระหว่าง ๒๑-๓๐ ปี
  • ระหว่าง ๓๑-๔๐ ปี
  • ระหว่าง ๔๑-๕๐ ปี
  • ระหว่าง ๕๑-๖๐ ปี


  ๓๐
  ๒๖
  ๑๔
   


  ๖.๙๓
  ๒๙.๗๐
  ๘.๙๒
  ๗.๙๒
  ๒๕.๗๔
  ๑๓.๘๖
   
  ๖.๙๓
  ๒. อาชีพ
   • อื่น ๆ
   • รับราชการ
   • ธุรกิจส่วนตัว
   • นักเรียน นักศึกษา


   ๒๔
   ๒๐
   ๔๑
    
   ๑๖


   ๒๓.๗๖
   ๑๙.๘๑
   ๔๐.๕๙
    
   ๑๕.๘๔
   ๓. รับทราบกิจกรรมสวดมนต์ปฏิบัติธรรม
    • วิทยุหรือสื่ออิเล็กโทรนิกส์
    • เพื่อนหรือญาติบอกกล่าว
    • ป้ายประชาสัมพันธ์


    ๕๙
    ๓๗


    ๕๘.๔๒
    ๓๖.๖๓
    ๔.๙๕
    ๔. การเดินทางมาร่วมกิจกรรม
     • มากับญาติหรือเพื่อน
     • เดินทางมาคนเดียว
     • มากับสมาชิกในครอบครัว
     ๒๘
     ๔๘
     ๒๕
     ๒๗.๗๓
     ๔๗.๕๒
     ๒๔.๗๕
     ๕. ความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงกิจกรรม (ตอบมากกว่า ๑ ข้อ )
      • ควรเพิ่มเวลาสวดมนต์
      • ควรลดเวลาสวดมนต์
      • ควรเพิ่มเวลานั่งสมาธิ
      • ควรลดเวลานั่งสมาธิ
      • ควรมีการบรรยายธรรมมากขึ้น
      • ที่เป็นอยู่ดีอยู่แล้ว      ๗๙
      ๑๕
      ๓๐      ๗๘.๒๒
      ๗.๙๒
      ๐.๙๙
      ๑๔.๘๕
      ๐.๐๐
      ๒๙.๗๐
      อภิปรายผล
       
                   ด้านการเดินทางมาร่วมกิจกรรม ส่วนใหญ่มากับสมาชิกในครอบครัว (ร้อยละ ๔๗.๕๒) รองลงมา คือ เดินทางมาคนเดียว (ร้อยละ ๒๗.๗๓) และอันดับสุดท้ายมากับญาติหรือเพื่อน (ร้อยละ ๒๔.๗๕)
       

      ข้อที่สมาชิกแสดงความเห็นเพื่อปรับปรุงกิจกรรมสวดมนต์
       
                  ๒. ควรเพิ่มวันสวดมนต์ เช่น ทุกวันเสาร์ และทุกวันพระ และน่าจะมีทำวัตรเช้าเพิ่มด้วย
                  ๑.ควรเน้นเรื่องศีล ๕ ผลของศีล ผลของการละเมิดศีล ๕ เพื่อให้เด็กที่ร่วมกิจกรรม เข้าใจพื้นฐาน มีความเกรงกลัวบาป
                   ด้านความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงกิจกรรมสวดมนต์ปฏิบัติธรรม (ตอบมากกว่า ๑ ข้อ) ส่วนใหญ่เห็นว่า ที่เป็นอยู่ดีอยู่แล้ว (ร้อยละ ๗๘.๒๒) รองลงมาคือ ควรมีการบรรยายธรรมมากขึ้น (ร้อยละ ๒๙.๗๐) และน้อยที่สุด คือ ลดเวลาสวดมนต์ (ร้อยละ ๐.๙๙)
                   พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๑๑-๒๐ ปี (ร้อยละ ๒๙.๗๐) รองลงมา คือ มีอายุระหว่าง ๔๑-๕๐ (ร้อยละ ๒๕.๗๔) ถัดรองลงมา คือ มีอายุระหว่าง ๕๑-๖๐ ปี (ร้อยละ ๑๓.๘๖) และอันดับสุดท้าย คือ มีอายุระหว่าง ๕-๑๐ ปี และมีอายุ ๖๑ ปีขึ้นไป (ร้อยละ ๖.๙๓)        ถือว่า ผู้ร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นเยาวชน
                  ด้านอาชีพ โดยส่วนใหญ่เป็นนักเรียน นักศึกษา(ร้อยละ ๔๐.๕๙ ) รองลงมา รับราชการ (ร้อยละ ๒๓.๗๖)
                   ด้านรับทราบกิจกรรมสวดมนต์ปฏิบัติธรรม ส่วนใหญ่ เป็นเพื่อนหรือญาติบอกกล่าว (ร้อยละ ๕๘.๔๒) รองลงมา คือ ป้ายประชาสัมพันธ์ (ร้อยละ ๓๖.๖๓) และน้อยที่สุดคือวิทยุหรือสื่ออีเล็กโทรนิกส์ (ร้อยละ ๔.๙๕)


      เปิดอ่าน
      1355 ครั้ง
       
      10 ข่าวสารอัพเดทล่าสุด
      ขอเชิญร่วมพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปีที่ ๒๑ วันที่ 10 มี.ค. 2558
      ขอเชิญร่วมงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วันที่ 25 ต.ค. 2557
      ขอเชิญร่วมก่อตั้งกองทุนบำเพ็ญกุศล "วันกตัญญู ประจำปี ๒๕๕๗" วันที่ 10 ก.ย. 2557
      บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2557 วันที่ 1 เม.ย. 2557
      สวดมนต์ข้ามปี วันที่ 31 ธ.ค. 2556
      ขอเชิญร่วมพิธี ธรรมยาตราเดินขึ้นพระธาตุดอยตุง ปีที่๓ วันที่ 30 พ.ย. 2556
      ขอเชิญร่วมทำบุญ สตมวาร (๑๐๐ วัน) คุณแม่อมรา มุนิกานนท์ วันที่ 24 พ.ย. 2556
      ขอเชิญฟังธรรม จากพระราชรัตนรังษี อินเดีย วันที่ 29 ก.ค. 2555
      ขอเชิญส่งบุตรหลานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปี 2555 วันที่ 22 มี.ค. 2555
      รายงานกิจกรรมสวดมนต์วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม วันที่ 9 ก.ค. 2554
           
       
       
      :: วัดพระแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย ::
      วัดพระแก้ว
      เลขที่ 19 หมู่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
      โทร. 053-711385, 053-751875
      ผู้เช้าชมเว็บ 206863 ครั้ง :: กำลังออนไลน์ 39 คน
      Copyright © 2016 www.watphrakaew-chiangrai.com. All Rights Reserved. :: Design by Chiangrai Enter Soft::