วัดพระแก้ว เชียงราย

การบริหารจัดการ

นโยบายการบริหารวัดพระแก้ว


ในการบริหารวัดพระแก้ว พระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาสมีนโยบายบริหารจัดการกระจาย 3 ด้าน คือ


1. การกระจายอำนาจ

ได้มอบหมายให้รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ช่วยบริหารจัดการงานฝ่ายต่างๆ และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการช่วยเป็นที่ปรึกษา เพื่อให้งานได้เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย


2. กระจายงาน

ได้กระจายงานของเจ้าอาวาสออกเป็น 4 ฝ่าย และกิจการพิเศษ โดยได้มอบหมายให้ผู้ช่วยเจ้าอาวาสช่วยบริหารจัดการ และให้ขึ้นตรงต่อรองเจ้าอาวาส หรือเจ้าอาวาส


3. กระจายโอกาส

เพื่อให้คณะผู้บริหารทุกรูปได้มีส่วนร่วมในโอกาสแห่งการรับรู้ เรียนรู้และร่วมกิจกรรมของวัดอย่างสม่ำเสมอและเท่าเทียม


วัดเป็นศาสนสถาน เป็นที่ตั้งแห่งพระรัตนตรัย เป็นสถานที่อยู่จำพรรษาของพระ(ผู้ประเสริฐ) บรรพชิต(ผู้เว้น) สมณะ(ผู้สงบ) ภิกษุ(ผู้ขอหรือผู้มีปกติเห็นภัยในวัฏฏะ) สามเณร(ผู้เป็นเหล่ากอของผู้สงบ) เป็นบุญสถาน และเป็นปูชนียสถานของพุทธบริษัท ผู้บริหารต้องทำนุบำรุงให้ดีที่สุด

โดยเฉพาะสถานที่วัดพระแก้ว เป็นสถานที่ค้นพบพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร(พระแก้วมรกต) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่สำคัญและเป็นสัญลักษณ์ของชาติไทย จึงต้องช่วยกันบริหารวัดพระแก้วให้เป็นที่เคารพยำเกรงยิ่ง ให้สมกับเป็นบ่อเกิด คือ สานที่ค้นพบพระแก้วมรกต จึงได้จัดทำโครงสร้างการบริหารและแบ่งฝ่ายรับผิดชอบ ดังนี้


1. รองเจ้าอาวาส (พระครูพิพัฒน์รัตนพงศ์)

1.1 ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าอาวาส หรือปฏิบัติงานตาที่เจ้าอาวาสมอบหมาย


2. ฝ่ายการศึกษา (พระครูศรีรัตนากร)

2.1 ให้สนองงานการศึกษาตามคำสั่งของเจ้าอาวาส

2.2 ให้ส่งเสริมการศึกษาของพระภิกษุสามเณร ทั้งทางด้านพระปริยัติธรรม แผนกธรรมบาลี แผนกสามัญศึกษา และระดับอุดมศึกษา

2.3 ให้ส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนของชาติ เช่น ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นต้น

2.4 ให้ดูแลความสะอาดของสถานศึกษา ทั้งภายในและภายนอกอาคารสถานศึกษา

2.5 ให้จัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอยให้ครบถ้วน

2.6 ให้จัดหาครู-อาจารย์ เข้าทำการสอนตามวิชาที่ถนัด ประสบการณ์และตรงกับวุฒิการศึกษา และส่งเสริมให้มีความเจริญก้าวหน้า


3. ฝ่ายปกครอง (พระครูสิริรัตนสุนทร)

3.1 ให้สนองงานการปกครองตามคำสั่งของเจ้าอาวาส

3.2 ให้พระภิกษุสามเณรปฏิบัติตามพระธรรมวินัย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎมหาเถรสมาคม ระเบียบ คำสั่งของคณะสงฆ์ และเจ้าอาวาส

3.3 ให้มีกิจวัตร เช่น ทำวัตรเช้า – เย็น ทำความสะอาด ทำอาหาร และทำกิจวัตรอื่นๆ

3.4 ให้มีกิจกรรมส่งเสริมความสามัคคี เคารพเชื่อฟังกันตามลำดับอาวุโส และมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน

3.5 ให้มีการศึกษาอบรมในวัตรปฏิบัติ มีบุคลิกภาพที่ดี มีสัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตน นุ่งห่มเป็นปริมณฑล

3.6 ให้มีการส่งเสริมให้เป็นผู้มีมารยาท และทัศนคติอันดีงามตามวัฒนธรรมไทย มีใจเทิดทูนในสถาบันพระพุทธศาสนา


4. ฝ่ายการเผยแผ่ (พระครูสุธีสุตสุนทร)

4.1 ให้สนองงานการเผยแผ่ตามคำสั่งของเจ้าอาวาส

4.2 ให้ดุแลหน่วยเผยแผ่ศีลธรรม หน่วยงาน หรืองานที่ทำหน้าที่การเผยแผ่แก่พุทธศาสนิกชน สื่อมวลชน และบุคคลอื่นๆ

4.3 ให้มีกิจกรรมส่งเสริมศรัทธาแก่พุทธศาสนิกชนในวาระและโอกาสต่างๆ

4.4 ให้จัดตารางแสดงพระธรรมเทศนาทุกวันธรรมสวนะ ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง จัดทำวารสาร และเอกสารต่างๆ

4.5 ให้จัดกระดานข่าว ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายนิทรรศการ เพื่อเป็นแหล่งข่าวแหล่งเรียนรู้ และศูนย์รวมข่างสารภายในวัด

4.6 ให้ทำหน้าที่โฆษก พิธีกร หรือผู้ประกาศในงานพิธี งานภายในวัด และวันธรรมสวนะทุกวัน


5. งานสาธารณูปการ (พระครูรัตนปริยัตยาทร)

5.1 ให้สนองงานการสาธารณูปการตามคำสั่งเจ้าอาวาส

5.2 ให้จัดกิจกรรมส่งเสริมความสะอาด ร่มรื่น สดชื่น และเป็นระเบียบเรียบร้อย

5.3 ให้รับผิดชอบความสะอาดศาลาการเปรียญ

5.4 ให้จัดสถานที่อำนวยความสะดวกแก่อุบาสกอุบาสิกา ทุวันพระ

5.5 ให้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของการรณรงค์

5.6 เป็นหัวหน้าทำวัตรสวดมนต์งานกิจการพิเศษ


เป็นงานที่ขึ้นตรงต่อเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส

ผู้รับผิดชอบ 1. พระอดุลย์ อภินนฺโท

2. พระมหาเพียรทอง อริยเมธี

3. พระมงคล อคฺคธมฺโม


หน้าที่

1. การกวดขันการนุ่งห่ม ความประพฤติ กิริยามารยาท และสุขภาพของสามเณร

2. การประดับตกแต่งภายใน – ภายนอกอาคาร และบริเวณวัด

3. งานพิธีกรรมเป็นกรณีพิเศษ

4. งานสวัสดิการ และดูแลสามเณรอาพาธ

5. งานทำความสะอาดห้องสุขา

6. งานขนย้าย และกำจัดสิ่งปฏิกูล (ขยะ)

7. งานที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ


นโยบายนี้ ให้ถือเป็นแนวปฏิบัติในการบริหารวัดพระแก้ว เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยนับตั้งแต่วันที่เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว ได้ลงนามประกาศใช้เป็นต้นไป


ประกาศใช้ ณ วันที่ 24 เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช 2551พระธรรมราชานุวัตร

เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว