วัดพระแก้ว เชียงราย

อัลบั้มภาพ

พระบรมสารีริกธาตุในพุทธภูมิ

พระบรมสารีริกธาตุในนวมูลคันธกุฏี สารนาถ ขุดได้จากตักกสิลา

พิพิธภัณฑ์กัลกัตตา

ขุดได้ที่ธัมมราชิกสถูป

ที่กรุงนิวเดลี

สถูปที่ตักกสิลา

ธัมมราชิกสถูป สารนาถ

ทูนพระบรมสารีริกธาตุ