:: เธงเธฑเธ”เธžเธฃเธฐเนเธเน‰เธง เธญ.เน€เธกเธทเธญเธ‡ เธˆ.เน€เธŠเธตเธขเธ‡เธฃเธฒเธข ::
วัดโพธิ์ Wat Pho |
 
 
พระอุโบสถ


                                                พิพิธภัณฑ์โฮงหลวงแสงแก้ว

                                                                                                                วัดพระแก้ว เชียงราย

พระอุโบสถวัดพระแก้ว เชียงราย

 

พระอุโบสถตั้งอยู่ตรงประตูทางเข้าวัด ลักษณะโดยรวม

ของพระอุโบสถเป็นศิลปะล้านนาประยุกต์ มีประตูทาง

เข้าด้านหน้า ๑ ประตู ด้านหลัง ๒ ประตู ผนังภายในทาสี

หลังคามุงกระเบื้องดินเผา ประดับช่อฟ้า ใบระกา หน้าบัน

เป็นไม้จำหลักประดับกระจกสี

สถานที่ตั้งพระอุโบสถหลังนี้ เดิมเป็นวิหาร เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๓ ครูบาสมณะโสภโณ เจ้าอาวาสวัดพระแก้วขณะนั้น ได้รื้อวิหารทั้งหลัง และสร้างพระอุโบสถแทน  โดยมีขนาดกว้าง ๙.๕๐ เมตร ยาว ๒๑.๘๕ เมตร ลักษณะของพระอุโบสถเป็นแบบแม่ไก่กกไข่ ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๙๕ ได้ขอพระราชทานวิสุงคามสีมา และประกอบพิธีผูกพัทธสีมา เมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๕

พ.ศ. ๒๕๐๓ พระอุโบสถหลังนี้ชำรุดทรุดโทรมมาก เสาผุ หลังคารั่ว เครื่องไม้ข้างบนผุพัง จึงได้บูรณปฏิสังขรณ์โดยรื้อออกทั้งหมด (ชิ้นส่วนบางชิ้นที่รื้อออกได้นำไปแสดงไว้ ณ พิพิธภัณฑ์เชียงแสน จังหวัดเชียงราย ได้แก่ เศียรนาคประดับปั้นลม หำยนต์ เครื่องประดับส่วนบนของพระอุโบสถเก่า และชิ้นส่วนหลังคาวิหารเก่าของวัด) และสร้างใหม่ตามรูปเดิมทุกประการ โดยเปลี่ยนเสาไม้เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคาของเดิมเป็นหลังคาซ้อนกัน ๒ ชั้น มุงด้วยกระเบื้องไทย ซึ่งเปลี่ยนเป็นกระเบื้องซีเมนต์ การปฏิสังขรณ์แล้วเสร็จ ทำการฉลองเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ พระอุโบสถได้รับการบูรณะอีกในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ และในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ เครื่องไม้หลังคาบิดงอ ผุพังและร้าว ทำให้กระเบื้องมุงหลังคาหลุดร่วง ฝนรั่ว ช่อฟ้า ใบระกา ผนังภายใน ภายนอกแตกผุ ปูนเสื่อมสภาพ บานประตูหน้าต่างแตกร้าว จึงบูรณะซ่อมแซม เปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาเป็นกระเบื้องดินเผา ช่อฟ้า ใบระกา เปลี่ยนเป็นไม้สักแกะสลักลงรักปิดทอง เปลี่ยนเครื่องไม้มุงหลังคาใหม่ บานประตูหน้าต่างเปลี่ยนเป็นไม้สักประดับลายรดน้ำปิดทอง

ภายในพระอุโบสถ ประดิษฐานพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางมารวิชัย อายุสมัยประมาณพุทธศตวรรษที่ ๒๑-๒๒ ขนาดหน้าตักกว้าง ๒ เมตร สูงจากทับเกษตรถึงยอดพระรัศมี ๒.๘๐ เมตร เป็นพระพุทธรูปในสกุลช่างศิลปปาละวะที่ใหญ่และสวยที่สุดในประเทศไทย

นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปหล่ออีกหลายองค์ เป็นพระพุทธรูปสมัยเชียงแสนรุ่นหลัง ๒-๓ องค์ และมีพระโมคคัลาน์และพระสารีบุตร ขนาดสูงประมาณ ๗๐ เซนติเมตร มีจารึกอักษรพื้นเมืองจารึกว่า ฟ้ายอดงำเมืองได้สร้างถวายไว้ในพระพุทธศาสนา

ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จากสมเด็จพระเทพรัตนสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงยกช่อฟ้าเอกพระอุโบสถ ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ?p<eоan>

 

เมื่อการแกะสลัก “พระแก้วหยกเชียงราย” เสร็จเรียบร้อยแล้ว มิสเตอร์ฮูเวิร์ด โล ได้กราบอาราธนาเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พร้อมด้วย พระราชรัตนากร (สมณศักดิ์ในขณะนั้นของพระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาสวัดพระแก้วเชียงรายรูปปัจจุบัน) และคณะรวม ๑๕ ท่าน เดินทางไปรับมอบถวาย ซึ่งได้ประกอบพิธีขึ้น ณ พระวิหารวัดกวางจี้ มหานครปักกิ่ง เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๔ ในพิธีนี้ ได้มีพระสงฆ์จีนและชาวพุทธเมืองปักกิ่งมาร่วมพิธีจำนวนหลายร้อยคน

 

เมื่อวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๔ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี้ ได้พระราชทานนามพระพุทธรูปหยกว่า “พระพุทธรตนากร นวุตติวัสสานุสรณ์มงคล”  แปลว่า พระพุทธเจ้าผู้เป็นอากรแห่งรัตนะ เป็นอนุสรณ์ ๙๐ พรรษา และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามสามัญว่า “พระหยกเชียงราย”

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ในวันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๔ และได้เสด็จพระราชดำเนินในพิธี ตั้งแต่ทรงเจิม ทรงพระสุหร่าย และทรงจุดเทียนชนวนถวายสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช เพื่อทรงจุดเทียนชัย

 

ทางจังหวัดเชียงรายได้จัดทำพิธีอัญเชิญและสมโภช“พระหยกเชียงราย” ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยในวันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๓๔ ได้เริ่มเคลื่อนขบวนรถอัญเชิญพระแก้วหยกจากวัดศรีโคมคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา และในวันเสาร์ที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ เวลา ๐๙.๐๙ น. ขบวนอัญเชิญพระพุทธรูปเข้าเมือง อันประกอบด้วยขบวนเสลี่ยง เจ้าประคุณ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ขบวนพระสงฆ์ ๑๐๐๐ รูป และขบวนแห่งเครื่องสักการบูชา นำโดยท่านผู้หญิงบุญเรือน ชุณหะวัน ก็เคลื่อนขบวนเข้าสู่วัดพระแก้วเชียงรายเปิดอ่าน
3451 ครั้ง
 
10 บทความน่ารู้อัพเดทล่าสุด
โฮงหลวงแสงแก้ว วันที่ 18 ก.พ. 2553
หอพระหยก วันที่ 18 ก.พ. 2553
วัดพระแก้ว วันที่ 18 ก.พ. 2553
พระอุโบสถ วันที่ 18 ก.พ. 2553
พระหยกเชียงราย วันที่ 18 ก.พ. 2553
พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว วันที่ 18 ก.พ. 2553
พระพุทธรูปประจำวันเกิด วันที่ 18 ก.พ. 2553
พระประวัติพญามังราย วันที่ 18 ก.พ. 2553
พระประธาน วันที่ 18 ก.พ. 2553
พระบรมสารีริกธาตุ วันที่ 18 ก.พ. 2553
     
 
 
:: วัดพระแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย ::
วัดพระแก้ว
เลขที่ 19 หมู่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร. 053-711385, 053-751875
ผู้เช้าชมเว็บ 196357 ครั้ง :: กำลังออนไลน์ 19 คน
Copyright © 2016 www.watphrakaew-chiangrai.com. All Rights Reserved. :: Design by Chiangrai Enter Soft::